المعول فی شرح شواهد المطول | al-mu‘wwal fī š.-i šawāhid-il muṭawwal(ادبیات)

حویزی ، عبد علی بن ناصر، - 1053 ؟ قمری
hovayzī, ‘abd-ol-‘alī ebn-e nāser (- 1644)


شرح شواهد المطول | š.-u šawāhid-il muṭawwal(بلاغت)

فارسی ، محمد بن محمد، - 1134 قمری
fārsī, mohammad ebn-e mohammad (- 1722)


شرح شواهد المطول | š.-u šawāhid-il muṭawwal(بلاغت)

فارسی ، محمد بن محمد، - 1134 قمری
fārsī, mohammad ebn-e mohammad (- 1722)


شرح شواهد البهجه المرضیه = شرح شواهد السیوطی | š.-u šawāhid-il bahjat-il marḍīyya = š.-u šawāhid-is suyūṭī(ادبیات)

طبسی ، محمود بن غلام علی ، ق 12 قمری
tabasī, mahmūd ebn-e qolām ‘alī (- 18c)


شرح شواهد البهجه المرضیه = شرح شواهد السیوطی | š.-u šawāhid-il bahjat-il marḍīyya = š.-u šawāhid-is suyūṭī(ادبیات)

طبسی ، محمود بن غلام علی ، ق 12 قمری
tabasī, mahmūd ebn-e qolām ‘alī (- 18c)


شرح شواهد البهجه المرضیه = شرح شواهد السیوطی | š.-u šawāhid-il bahjat-il marḍīyya = š.-u šawāhid-is suyūṭī(ادبیات)

طبسی ، محمود بن غلام علی ، ق 12 قمری
tabasī, mahmūd ebn-e qolām ‘alī (- 18c)


شرح شواهد البهجه المرضیه = شرح شواهد السیوطی | š.-u šawāhid-il bahjat-il marḍīyya = š.-u šawāhid-is suyūṭī(ادبیات)

طبسی ، محمود بن غلام علی ، ق 12 قمری
tabasī, mahmūd ebn-e qolām ‘alī (- 18c)


المطول فی شرح تلخیص المفتاح = مطول | al-muṭawwal fī šarh-i talxīṣ-il miftāḥ = muṭawwal(بلاغت)

تفتازانی ، مسعود بن عمر، 722 - 792 ؟ قمری
taftāzānī, mas‘ūd ebn-e ‘omar (1323 - 1390)


المطول فی شرح تلخیص المفتاح = مطول | al-muṭawwal fī šarh-i talxīṣ-il miftāḥ = muṭawwal(بلاغت)

تفتازانی ، مسعود بن عمر، 722 - 792 ؟ قمری
taftāzānī, mas‘ūd ebn-e ‘omar (1323 - 1390)


المطول فی شرح تلخیص المفتاح = مطول | al-muṭawwal fī šarh-i talxīṣ-il miftāḥ = muṭawwal(بلاغت)

تفتازانی ، مسعود بن عمر، 722 - 792 ؟ قمری
taftāzānī, mas‘ūd ebn-e ‘omar (1323 - 1390)