المواسعه و المضایقه | al-muwāsi‘a wa-l mu۷āyiqa(فقه)المواسعه و المضایقه | al-muwāsi‘a wa-l mu۷āyiqa(فقه)

عاملی غروی ، جواد بن محمد، 1152؟ - 1226 قمری
‘āmelī qaravī, javād ebn-e mohammad (1740 - 1811)


المواسعه و المضایقه = منهج التحقیق فی التوسعه و التضییق | al-muwāsi‘a wa-l mu۷āyiqa = manhaj-ut taḥqīq fi-t tawsi‘a wa-t ta۷yīq(فقه)

کاظمی ، اسداالله بن اسماعیل ، 1186 - 1237 ؟ قمری
kāzemī, asad-ol-lāh ebn-e esmā‘īl (1773 - 1822)


المواسعه و المضایقه = منهج التحقیق فی التوسعه و التضییق | al-muwāsi‘a wa-l mu۷āyiqa = manhaj-ut taḥqīq fi-t tawsi‘a wa-t ta۷yīq(فقه)

کاظمی ، اسداالله بن اسماعیل ، 1186 - 1237 ؟ قمری
kāzemī, asad-ol-lāh ebn-e esmā‘īl (1773 - 1822)