المشذره فی التاریخ | al-muša۵ ۵ara fi-t tārīx(شعر، تاریخ)

خرفی ، احمد بن مبارک ، - 664 قمری
xarfī, ahmad ebn-e mobārak (- 1266)

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺄﻟﻴﻒ: ﺷﻨﺒﻪ ۷ ﺟﻤﺎﺩﻱ ﺍﻻﻭﻝ ۶۴۱ﻕ :ﺍﺭﺟﻮﺯﻩ ﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﻣﻔﺼﻞ ﺩﺍﺭﺍﻱ ۱۴۲۸ ﺑﻴﺖ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺧﻠﻔﺎﺀ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ (ﺹ) ?

تاریخ سیاقی = سیاق التواریخ = تاریخ پادشاهان ایران = تاریخ پادشاهان عجم = تاریخ مجدول = تاریخ سنواتی = مجمل التواریخ = تاریخ تقویمی = تقویم التواریخ | tārīx-e sīyāqī = sīyāq-ot tavārīx = tārīx-e pādešāhān īrān = tārīx-e pādešāhān-e ‘ajam = tārīx-e mojadval = tārīx-e sanavātī = mojmal-ot tavārīx = tārīx-e taqvīmī = taqvīm-ot tavārīx(تاریخ ایران)تاریخ سیاقی = سیاق التواریخ = تاریخ پادشاهان ایران = تاریخ پادشاهان عجم = تاریخ مجدول = تاریخ سنواتی = مجمل التواریخ = تاریخ تقویمی = تقویم التواریخ | tārīx-e sīyāqī = sīyāq-ot tavārīx = tārīx-e pādešāhān īrān = tārīx-e pādešāhān-e ‘ajam = tārīx-e mojadval = tārīx-e sanavātī = mojmal-ot tavārīx = tārīx-e taqvīmī = taqvīm-ot tavārīx(تاریخ ایران)تاریخ بیهقی = تاریخ ناصری = تاریخ آل سبکتکین = تاریخ مسعودی | tārīx-e beyhaqī = tārīx-e nāserī = tārīx-e āl-e saboktakīn = tārīx-e mas‘ūdī(تاریخ ایران)

بیهقی ، محمد بن حسین ، 385 - 470 قمری
beyhaqī, mohammad ebn-e hoseyn (996-1078)


تاریخ بیهقی = تاریخ ناصری = تاریخ آل سبکتکین = تاریخ مسعودی | tārīx-e beyhaqī = tārīx-e nāserī = tārīx-e āl-e saboktakīn = tārīx-e mas‘ūdī(تاریخ ایران)

بیهقی ، محمد بن حسین ، 385 - 470 قمری
beyhaqī, mohammad ebn-e hoseyn (996-1078)


تاریخ محمدی = تاریخ دوازده امام = تاریخ رشیدی = فهرست ائمه = تاریخ الاولاد الحضره المصطفوی = معرفت نامه | tārīx-e mohammadī = tārīx-e davāzdah emām = tārīx-e rashidi(تاریخ معصومین ، شعر)

؟ کاشی ، حسن بن محمود، ق 8 قمری
kāšī, hasan ebn-e mahmūd (-14c)


تاریخ تنباکو = تاریخ تحریم تنباکو = تاریخ الدخانیه | tārīx-e tanbākū = tārīx-e tahrīm-e tanbākū = tārīx-od doxānīye(تاریخ ایران)

کربلائی ، حسن ، - 1320 ؟ قمری
karbalā’ī, hasan (-1902)


تاریخ طبرستان = تاریخ ابن اسفندیار = تاریخ رویان | tārīx-e tabarestān = tārīx-e ebn-e esfandīyār = tārīx-e rūyān(تاریخ ایران)

ابن اسفندیار ، محمد بن حسن ، - 613 ؟ قمری
ebn-e esfandīyār , mohammad-e bn-e hasan (-1217)


الاعلام بتاریخ الاسلام = التاریخ الکبیر | al-i‘lām bi-tārīx-il islām = at-tārīx-ul kabīr(تاریخ)

ابن قاضی شهبه ، ابوبکر بن احمد، 779 - 851 قمری
ebn-o qāzī-ye šahba, ābūbakr ebn-e ahmad (1378- 1448)


تاریخ بلعمی = ترجمه تاریخ طبری = تاریخ نامه | tārīx-e bal‘amī = t.-ye tārīx-e tabarī = tārīx-nāme(تاریخ جهان)

بلعمی ، محمد بن محمد، - 363 قمری
bal‘amī, mohammad ebn-e mohammad (-974)