المغنی فی الاصول | al-muġnī fi-l uṣūl(اصول فقه)

خبازی ، عمر بن محمد، 629 - 691 قمری
xabāzī, ‘omar ebn-e mohammad (1232 - 1293)


المغنی فی الاصول | al-muġnī fi-l uṣūl(اصول فقه)

خبازی ، عمر بن محمد، 629 - 691 قمری
xabāzī, ‘omar ebn-e mohammad (1232 - 1293)


تحفه الغریب فی الکلام علی مغنی اللبیب = تحفه الغریب بشرح مغنی اللبیب = شرح مغنی اللبیب | tuḥfat-ul ġarīb fi-l kalām ‘alā muġni-l labīb = tuḥfat-ul ġarīb bi- š.-i muġni-l labīb = š.-i muġni-l labīb(نحو)

ابن دمامینی ، محمد بن ابی بکر، 763 - 827 ؟ قمری
ebn-e damāmīnī, mohammad ebn-e abī bakr (1362- 1424)


تحفه الغریب فی الکلام علی مغنی اللبیب = تحفه الغریب بشرح مغنی اللبیب = شرح مغنی اللبیب | tuḥfat-ul ġarīb fi-l kalām ‘alā muġni-l labīb = tuḥfat-ul ġarīb bi- š.-i muġni-l labīb = š.-i muġni-l labīb(نحو)

ابن دمامینی ، محمد بن ابی بکر، 763 - 827 ؟ قمری
ebn-e damāmīnī, mohammad ebn-e abī bakr (1362- 1424)


تحفه الغریب فی الکلام علی مغنی اللبیب = تحفه الغریب بشرح مغنی اللبیب = شرح مغنی اللبیب | tuḥfat-ul ġarīb fi-l kalām ‘alā muġni-l labīb = tuḥfat-ul ġarīb bi- š.-i muġni-l labīb = š.-i muġni-l labīb(نحو)

ابن دمامینی ، محمد بن ابی بکر، 763 - 827 ؟ قمری
ebn-e damāmīnī, mohammad ebn-e abī bakr (1362- 1424)


تحفه الغریب فی الکلام علی مغنی اللبیب = تحفه الغریب بشرح مغنی اللبیب = شرح مغنی اللبیب | tuḥfat-ul ġarīb fi-l kalām ‘alā muġni-l labīb = tuḥfat-ul ġarīb bi- š.-i muġni-l labīb = š.-i muġni-l labīb(نحو)

ابن دمامینی ، محمد بن ابی بکر، 763 - 827 ؟ قمری
ebn-e damāmīnī, mohammad ebn-e abī bakr (1362- 1424)


شرح المغنی فی النحو | š.-ul-muġnī fi-n-naḥw(نحو)

میلانی ، محمد بن عبدالرحیم ، - 811 قمری
mīlānī, mohammad ebn-e ‘abd-or-rahīm (- 1409)


شرح المغنی فی النحو | š.-ul-muġnī fi-n-naḥw(نحو)

میلانی ، محمد بن عبدالرحیم ، - 811 قمری
mīlānī, mohammad ebn-e ‘abd-or-rahīm (- 1409)


شرح المغنی فی النحو | š.-ul-muġnī fi-n-naḥw(نحو)

میلانی ، محمد بن عبدالرحیم ، - 811 قمری
mīlānī, mohammad ebn-e ‘abd-or-rahīm (- 1409)


المغنی | al-muġnī(رجال)

فتنی ، محمد طاهر بن علی ، 910 - 986 قمری
fottanī, mohammad tāher ebn-e ‘alī (1505 - 1579)