المغالطات النظریه | al-muġāliṭāt-un naẓarīya(نحو)المغالطات النظریه | al-muġāliṭāt-un naẓarīya(نحو)نهایه الکلام فی حل شبهه جذر الاصم = حل مغالطه الجذر الاصم = حل مغالطه ابن کمونه | nihāyat-ul kalām fī ḥall-i šubhat-i ja۱r-il aṣam = ḥall-u muġāliṭat-il ja۱r-il aṣam = ḥall-u muġāliṭat-i ibn-i kamūna(منطق ، فلسفه)

دوانی ، محمد بن اسعد، 830 - 908 ؟ قمری
davvānī, mohammad ebn-e as‘ad (1427 - 1503)


مغالطات الشکل الاول | muġāliṭāt-uš šakl-il awwal(منطق)المغالطات = دوازده مقاله | al-muġāliṭāt = davāzdah maqāle(منطق)

بخاری ، محمود بن نعمه االله، ق 10 قمری
boxārī, mahmūd ebn-e ne‘mat-ol-lāh (- 16c)


المغالطات النحویه = اعتراضات نحویه | al-muġāliṭāt-un naḥwīya = i‘tirā۵āt-un naḥwīya(نحو)

صفاری ، سعد بن محمد
saffārī, sa‘d ebn-e mohammad


المغالطات النحویه = اعتراضات نحویه | al-muġāliṭāt-un naḥwīya = i‘tirā۵āt-un naḥwīya(نحو)

صفاری ، سعد بن محمد
saffārī, sa‘d ebn-e mohammad