المعقبین من ولد الامام امیرالمومنین علی (ع ) | al-mu‘aqqabīn min wuld-ul imām amīr-il-mu’minīn ‘alī(انساب)

یحیی بن حسن
yahyā ebn-e hasan


فهرس مکتبه الامام امیر المومنین | fihris-u maktabat-il imām amīr-il-mu’minīn(فهرست)

طباطبائی ، عبدالعزیز، 1308 - 1374 شمسی
tabātabā’ī, ‘abd-ol-‘azīz (1929 - 1995)


القصیده المسیحیه فی مدح امیر المومنین = القصیده النونیه فی مدح امیرالمومنین | al-qaṣīdat-ul masīḥīya fī madḥ-i amīr-il mu’minīn = al-qaṣīdat-un nūnīya fī madḥ-i amīr-il-mu’minīn(فضایل و مناقب ، شعر)

مسیحا فدشکوئی ، محمد مسیح بن اسماعیل ، 1037؟ - 1127 قمری
masīhā fedeškū’ī, mohammad masīh ebn-e esmā‘īl (1628 - 1715)


فضائل امیرالمومنین علی علیه السلام | fazā’el-u amīr-il-mu’minīn ‘ala ‘alayh-is salām(فضایل و مناقب)فضائل امیرالمومنین علی علیه السلام | faḍā’il-u amīr-il-mu’minīn ‘alī ‘alayh-is-salām(فضایل و مناقب)فضائل امیرالمومنین علی علیه السلام | faḍā’il-u amīr-il-mu’minīn ‘alī ‘alayh-is-salām(فضایل و مناقب)قضایا امیرالمومنین علیه السلام | qaḍāyā amīr-il-mu’minīn ‘alayh-is salām(تاریخ معصومین)ابطال شبه المتاولین لنص ولایه امیر المومنین | ibṭāl-u šubah-il muti’awwilīn li-naṣṣ-i wilāyat-i amīr-il mu’minīn(کلام و اعتقادات)روضه المحبین فی احوال امیرالمومنین | rawḍat-ul muḥibbīn fī aḥvāl-i amīr-il-mu’minīn(تاریخ)

ابن کبه ، عیسی بن حسینعلی ، ق 13 قمری
ebn-e kobbe, ‘īsā ebn-e hoseyn-‘alī (- 19c)


مقتل امیرالمومنین علی بن ابی طالب | maqtal-u amīr-il-mu’minīn ‘alī ibn-i abī-ṭālib(تاریخ معصومین)

ابوالحسن بکری ، احمد بن عبداالله، ق 7 قمری
ab-ol-hasan-e bakrī, ahmad ebn-e ‘abd-ol-lāh(- 13c)