المیراثیه | al-mīrāṯīya(فقه)

؟ میرداماد، محمد باقر بن محمد، - 1041 ؟ قمری
mīrdāmād, mohammad bāqer ebn-e mohammad(- 1632)