اجوبه المسائل العکبریه = المسائل التلعکبریه = المسائل الحاجبیه | ajwibat-ul masā’il-il ‘ukbarīyya = al-masā’il-ut tal‘ukbarīyya = al-masā’il-ul ḥājibīyya(کلام و اعتقادات)

مفید، محمد بن محمد، 336 - 413 قمری
mofīd, mohammad ebn-e mohammad (948 - 1023)


اجوبه المسائل العکبریه = المسائل التلعکبریه = المسائل الحاجبیه | ajwibat-ul masā’il-il ‘ukbarīyya = al-masā’il-ut tal‘ukbarīyya = al-masā’il-ul ḥājibīyya(کلام و اعتقادات)

مفید، محمد بن محمد، 336 - 413 قمری
mofīd, mohammad ebn-e mohammad (948 - 1023)


المسائل المصریه = المسائل المصریات = جوابات المسائل المصریات | al-masā’il-ul miṣrīyya = al-masā’il-ul miṣrīyyāt = javābāt-ul masā’il-il miṣrīyyāt(فقه)

محقق حلی ، جعفر بن حسن ، 602 - 676 قمری
mohaqqeq-e hellī,ja‘far ebn-e hasan (1206 - 1278)

ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺍﺳﺖ ﺑﺮ ﭘﻨﺞ ﭘﺎﺳﺦ ﺍﺳﺘﺪﻻﻟﻲ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺆﺍﻟﮑﻪ ﺳﻴﺪ ﺷﺮﻳﻒ ﻧﺎﻣﻲ ﺍﺯ ﻣﺤﻘﻖ ﺣﻠﻲ ﭘﺮﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ: ۱. ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻻﻭﻝ ??

المسائل المصریه = المسائل المصریات = جوابات المسائل المصریات | al-masā’il-ul miṣrīyya = al-masā’il-ul miṣrīyyāt = javābāt-ul masā’il-il miṣrīyyāt(فقه)

محقق حلی ، جعفر بن حسن ، 602 - 676 قمری
mohaqqeq-e hellī,ja‘far ebn-e hasan (1206 - 1278)

ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺍﺳﺖ ﺑﺮ ﭘﻨﺞ ﭘﺎﺳﺦ ﺍﺳﺘﺪﻻﻟﻲ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺆﺍﻟﮑﻪ ﺳﻴﺪ ﺷﺮﻳﻒ ﻧﺎﻣﻲ ﺍﺯ ﻣﺤﻘﻖ ﺣﻠﻲ ﭘﺮﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ: ۱. ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻻﻭﻝ ??

اجوبه مسائل الاملی = المسائل الاملیات | ajwibat-u masā’il-il āmulī = al-masā’il-ul āmulīyyāt(پاسخ پر سش ها)

فخرالمحققین ، محمد بن حسن ، 682 - 771 قمری
faxr-ol-mohaqqeqīn, mohammad ebn-e hasan (1284 - 1370)


اجوبه المسائل = جواب مسائل بعض الخلان | ajwibat-ul masā’il = jawāb-u masā’il-i ba‘ḍ-il xullān(فلسفه)

صدرالدین شیرازی ، محمد بن ابراهیم ، 979 - 1050 قمری
sadr-od-dīn-e šīrāzī, mohammad ebn-e ebrāhīm (1572 - 1641)


اجوبه المسائل الثمان = جواب مسائل بعض الساده | ajwibat-ul masā’il-iṯ ṯamān = jawāb-u masā’il-i ba‘ḍ-is sādat(کلام و اعتقادات)

احسائی ، احمد بن زین الدین ، 1166 - 1241 ؟ قمری
ahsā’ī, ahmad-e-bn-e zeyn-od-dīn (1753 - 1826)


اجوبه مسائل ابن شدقم = جوابات المسائل الشدقمیه | ajwibat-u masā’il-i ibn-i šadqam = jawābāt-ul masā’il- iš šadqamīyya(کلام و اعتقادات)

شیخ بهائی ، محمد بن حسین ، 953 - 1030 قمری
šeyx-e bahā’ī, mohammad ebn-e hoseyn (1547 - 1621)


اجوبه المسائل الصاغانیه = جوابات المسائل الصاغانیات | ajwibat-ul masā’il-iṣ ṣāġānīyya = jawābāt-ul masā’il-iṣ mofīd, mohammad ebn-e mohammad (948 - 1023)(فقه)اجوبه المسائل العویصه = اجوبه مسائل الکاشانی | ajwibat-ul masā’il-il ‘awīṣa = ajwibat-u masā’il-il kāšānī(فلسفه)

صدرالدین شیرازی ، محمد بن ابراهیم ، 979 - 1050 قمری
sadr-od-dīn-e šīrāzī, mohammad ebn-e ebrāhīm (1572 - 1641)