المسطور فی شرح الرق المنشور | al-masṭūr fī š.-ir riq-in manšūr(کلام و اعتقادات)

حسینی حائری ، مهدی بن خلیل ، ق 14 قمری
hoseynī hā’erī, mahdī ebn-e xalīl (- 20c)

ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ: ﺍﻟﺮﻕ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﺍﺝ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺭ؛ ﻛﺸﻔﻲ، ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﺍﺑﻲ ﺍﺳﺤﺎﻕ (۱۱۸۹ - ۱۲۶۷) ﺷﺮﺣﻲ ﺍﺳﺖ ﻣﺰﺟﻲ ﻭ ﻣﺘ?

شبستان وصال | šabestān-e vesāl(شعر)

مستور بیگدلی ، ق 12 قمری
mastūr bīgdelī (- 18c)


الرق المنشور فی معراج نبینا المنصور | ar-raqq-ul manšūr fī mi‘rāj-i nabīyyina-l manṣūr(کلام و اعتقادات)

کشفی ، جعفر بن ابی اسحاق ، 1189 - 1267 قمری
kašfī, ja‘far ebn-e abī-eshāq (1775 - 1851)


الرق المنشور فی معراج نبینا المنصور | ar-raqq-ul manšūr fī mi‘rāj-i nabīyyina-l manṣūr(کلام و اعتقادات)

کشفی ، جعفر بن ابی اسحاق ، 1189 - 1267 قمری
kašfī, ja‘far ebn-e abī-eshāq (1775 - 1851)


الرق المنشور فی معراج نبینا المنصور | ar-raqq-ul manšūr fī mi‘rāj-i nabīyyina-l manṣūr(کلام و اعتقادات)

کشفی ، جعفر بن ابی اسحاق ، 1189 - 1267 قمری
kašfī, ja‘far ebn-e abī-eshāq (1775 - 1851)


امر مستور الصنعه (ترجمه ) = الاکسیر (ترجمه ) | amr-o mastūr-es san‘a (t.) = al-iksīr (t.)(کیمیا)درر البحور و قلائد النحور فی امتداح الملک المنصور = درر البحور فی مدایح الملک المنصور | durar-ul buḥūr wa qalā’id-un nuḥūr fī imtidāḥ-il malik- il manṣūr = durar-ul buḥūr fī madāyiḥ-il malik-il manṣūr(شعر)

صفی الدین حلی ، عبدالعزیز بن سرایا، 677 - 750 قمری
safī-yod-dīn-e hellī, ‘abd-ol-‘azīz ebn-e sarāyā (1279 - 1350)


منشور الی آل عبد االله | manšūr-un ilā āl-i ‘abd-ul-lāh(نامه نگاری)منشور الغیبه | manšūr-ul ġayba(نامه نگاری)منشور نصر بن فتوح | manšūr-e nasr ebn-e fotūh(نامه نگاری)