المقاصد العلیه فی شرح الرساله الالفیه | al-maqāṣid-ul ‘alīya fī š.-ir r.-il alfīya(فقه)

شهید ثانی ، زین الدین بن علی ، 911 - 965 قمری
šahīd-e sānī, zayn-od-dīn ebn-e ‘alī (1506 - 1558)


المقاصد العلیه فی شرح الرساله الالفیه | al-maqāṣid-ul ‘alīya fī š.-ir r.-il alfīya(فقه)

شهید ثانی ، زین الدین بن علی ، 911 - 965 قمری
šahīd-e sānī, zayn-od-dīn ebn-e ‘alī (1506 - 1558)


المقاصد العلیه فی شرح الرساله الالفیه | al-maqāṣid-ul ‘alīya fī š.-ir r.-il alfīya(فقه)

شهید ثانی ، زین الدین بن علی ، 911 - 965 قمری
šahīd-e sānī, zayn-od-dīn ebn-e ‘alī (1506 - 1558)


المقاصد العلیه فی شرح الرساله الالفیه | al-maqāṣid-ul ‘alīya fī š.-ir r.-il alfīya(فقه)

شهید ثانی ، زین الدین بن علی ، 911 - 965 قمری
šahīd-e sānī, zayn-od-dīn ebn-e ‘alī (1506 - 1558)


المقاصد العلیه فی شرح الرساله الالفیه | al-maqāṣid-ul ‘alīya fī š.-ir r.-il alfīya(فقه)

شهید ثانی ، زین الدین بن علی ، 911 - 965 قمری
šahīd-e sānī, zayn-od-dīn ebn-e ‘alī (1506 - 1558)


شرح مقاصد الطالبین فی اصول الدین = شرح المقاصد | š.-u maqāṣid-iṭ ṭālibīn fī usūl-id-dīn = š.-ul maqāṣid(کلام و اعتقادات)

تفتازانی ، مسعود بن عمر، 722 - 792 ؟ قمری
taftāzānī, mas‘ūd ebn-e ‘omar (1323 - 1390)


شرح مقاصد الطالبین فی اصول الدین = شرح المقاصد | š.-u maqāṣid-iṭ ṭālibīn fī usūl-id-dīn = š.-ul maqāṣid(کلام و اعتقادات)

تفتازانی ، مسعود بن عمر، 722 - 792 ؟ قمری
taftāzānī, mas‘ūd ebn-e ‘omar (1323 - 1390)


شرح مقاصد الطالبین فی اصول الدین = شرح المقاصد | š.-u maqāṣid-iṭ ṭālibīn fī usūl-id-dīn = š.-ul maqāṣid(کلام و اعتقادات)

تفتازانی ، مسعود بن عمر، 722 - 792 ؟ قمری
taftāzānī, mas‘ūd ebn-e ‘omar (1323 - 1390)


شرح مقاصد الطالبین فی اصول الدین = شرح المقاصد | š.-u maqāṣid-iṭ ṭālibīn fī usūl-id-dīn = š.-ul maqāṣid(کلام و اعتقادات)

تفتازانی ، مسعود بن عمر، 722 - 792 ؟ قمری
taftāzānī, mas‘ūd ebn-e ‘omar (1323 - 1390)


الالفیه فی فقه الصلاه الیومیه = الفیه | al-alfīya fi fiqh-iṣ ṣalāt-il yawmīya = alfīya(فقه)

شهید اول ، محمد بن مکی ، 734 - 786 قمری
šahīd-e avval, mohammad ebn-e makkī (1334-1385)