الملکیه فی تحقیق الدائره الارتفاع | al-malakīya fī taḥqīq-id dā’irat-il irtifā‘(هیئت)

الغ بیک ، محمد بن شاهرخ ، 796 - 853 قمری
oloq beyk, mohammad ebn-e šāhrox (1394 - 1450)


معرفه الزوال بالدائره الهندیه | ma‘refa-toz zawāl bid-dā’irat-il hindīyya(هیئت)غایه الانتفاع فی معرفه فضل الدائر من الارتفاع | ġāyat-ul intifā‘ fī ma‘rifat-i faḍl-id dā’ir min-al irtifā‘(هیئت)

صوفی ، علی بن عبدالرحمن ، - 399 قمری
sūfī, ‘alī ebn-e ‘abd-or-rahmān (- 1009)


حاشیه نسبه ارتفاع اعظم الجبال | ḥāšīyat-u nisbat-i irtifā‘-i a‘ẓam-il jībāl(ریاضیات)

حسینی ، موسی بن فضل االله، ق 13 قمری
hoseynī, mūsā-e-bn-e fazl-o-llāh ( - 19c)


دائره النجم | dā’irat-un najm(ادبیات)

سبط ماردینی ، محمد بن محمد، 826 - 907 قمری
sebt-e mārdīnī, mohammad ebn-e mohammad (1423 - 1502)


سمت القبله = الدائره الهندیه = معرفه التقویم | samt-ul qibla = ad-dā’irat-ul hindīyya = ma‘rifat-ut taqwīm(هیئت)

فارسی ، محمد تقی بن محمد، ق 10 قمری
fārsī, mohammad taqī ebn-e mohammad (- 16c)


نسبه ارتفاع اعظم الجبال الی قطر الارض = حاشیه شرح الملخص = شرح شرح ملخص چغمینی = تضاریس الارض | nisbat-u irtifā‘-i a‘ẓam-il jībāl ilā quṭr-il ar۳ = ḥāšīyat- u š.-il mulaxxaṣ = š.-u š.-i mulaxxaṣ-ičaġmīnī = ta۳ārīs-ul ar۳(هیئت)

شیخ بهائی ، محمد بن حسین ، 953 - 1030 قمری
šeyx-e bahā’ī, mohammad ebn-e hoseyn (1547 - 1621)


نسبه ارتفاع اعظم الجبال الی قطر الارض = حاشیه شرح الملخص = شرح شرح ملخص چغمینی = تضاریس الارض | nisbat-u irtifā‘-i a‘ẓam-il jībāl ilā quṭr-il ar۳ = ḥāšīyat- u š.-il mulaxxaṣ = š.-u š.-i mulaxxaṣ-ičaġmīnī = ta۳ārīs-ul ar۳(هیئت)

شیخ بهائی ، محمد بن حسین ، 953 - 1030 قمری
šeyx-e bahā’ī, mohammad ebn-e hoseyn (1547 - 1621)


نسبه ارتفاع اعظم الجبال الی قطر الارض = حاشیه شرح الملخص = شرح شرح ملخص چغمینی = تضاریس الارض | nisbat-u irtifā‘-i a‘ẓam-il jībāl ilā quṭr-il ar۳ = ḥāšīyat- u š.-il mulaxxaṣ = š.-u š.-i mulaxxaṣ-ičaġmīnī = ta۳ārīs-ul ar۳(هیئت)

شیخ بهائی ، محمد بن حسین ، 953 - 1030 قمری
šeyx-e bahā’ī, mohammad ebn-e hoseyn (1547 - 1621)


تحقیق المحصورات = لطائف الاسرار فی تحقیق المحصورات | taḥqīq-ul maḥṣūrāt = laṭā’if-ul asrār fī taḥqīq-il maḥṣūrāt(منطق)

قطب الدین رازی ، محمد بن محمد، 694 - 766 قمری
qotb-od-dīn-e rāzī, mohammad ebn-e mohammad (1295-1365)