جفر جامع = بسط و تکسیر = جفر = رموز الغرائب | jafr-e jāme‘ = bast va taksīr = jafr = romūz-ol qarā’eb(جفر)

اخلاطی ، حسین بن علی ، ق 9 قمری
axlātī, hoseyn ebn-e ‘alī (- 15c)


جفر جامع مرتضوی = جفر مرتضوی | jafr-e jāme‘-e mortazavī = jafr-e mortazavī(جفر)

منسوب به علی بن ابی طالب (ع )، امام اول ، - 40 قمری
(mansūb be) ‘alī ebn-e abī tāleb, emām-e avval (- 661)


جفر | jafr(جفر)جفر | jafr(جفر)جفر | jafr(جفر)جفر | jafr(جفر)جفر | jafr(جفر)جفر | jafr(جفر)جفر | jafr(جفر)جفر | jafr(جفر)