الاحتجاج علی اهل اللجاج = احتجاج طبرسی | al-iḥtijāj ‘alā ahl-il-lijāj = ehtejāj-e tabarsī(کلام و اعتقادات ، حدیث)

طبرسی ، احمد بن علی ، - 620 ؟ قمری
tabarsī، ahmad-e-bn-e ‘alī ( - 1224)


الاحتجاج علی اهل اللجاج = احتجاج طبرسی | al-iḥtijāj ‘alā ahl-il-lijāj = ehtejāj-e tabarsī(کلام و اعتقادات ، حدیث)

طبرسی ، احمد بن علی ، - 620 ؟ قمری
tabarsī، ahmad-e-bn-e ‘alī ( - 1224)


الاحتجاج علی اهل اللجاج = احتجاج طبرسی | al-iḥtijāj ‘alā ahl-il-lijāj = ehtejāj-e tabarsī(کلام و اعتقادات ، حدیث)

طبرسی ، احمد بن علی ، - 620 ؟ قمری
tabarsī، ahmad-e-bn-e ‘alī ( - 1224)


الاحتجاج علی اهل اللجاج = احتجاج طبرسی | al-iḥtijāj ‘alā ahl-il-lijāj = ehtejāj-e tabarsī(کلام و اعتقادات ، حدیث)

طبرسی ، احمد بن علی ، - 620 ؟ قمری
tabarsī، ahmad-e-bn-e ‘alī ( - 1224)


الاحتجاج علی اهل اللجاج = احتجاج طبرسی | al-iḥtijāj ‘alā ahl-il-lijāj = ehtejāj-e tabarsī(کلام و اعتقادات ، حدیث)

طبرسی ، احمد بن علی ، - 620 ؟ قمری
tabarsī، ahmad-e-bn-e ‘alī ( - 1224)


الاحتجاج علی اهل اللجاج = احتجاج طبرسی | al-iḥtijāj ‘alā ahl-il-lijāj = ehtejāj-e tabarsī(کلام و اعتقادات ، حدیث)

طبرسی ، احمد بن علی ، - 620 ؟ قمری
tabarsī، ahmad-e-bn-e ‘alī ( - 1224)


ملحق الاحتجاج علی اهل اللجاج | mulḥaq-ul iḥtijāj ‘alā ahl-il lijāj(کلام و اعتقادات)

طالقانی ، محمد حسین بن مقصود علی ، ق 11 قمری
tāleqānī,mohammad hoseyn ebn-e maqsūd ‘alī (- 17c)


کشف الاحتجاج = ترجمه احتجاج | kašf-ol ehtejāj = t. ehtejāj(کلام و اعتقادات)

علاء الدین اصفهانی ، محمد بن اسماعیل ، ق 10 قمری
‘alā‘-od-dīn-e esfahānī, mohammad ebn-e esmā‘īl(- 16c)


احتجاج الحجه القائم المنتظر | ihtijāj-ul ḥujjat-il qā’im-il muntaẓar()قاطعه اللجاج فی تحقیق حل الخراج = الخراجیه | qāṭi‘at-ul lijāj fī taḥqīq-i ḥall-il xarāj = al-xarājīya(فقه)

محقق کرکی ، علی بن حسین ، 890 - 940 قمری
mohaqqeq-e karakī, ‘alī ebn-e hoseyn (1486 - 1534)