الاحقاق فی علم الاشتقاق | al-iḥqāq fī ‘ilm-il-ištiqāq(صرف)

حسینی خراسانی ، محمد بن حسن ، - 1322 قمری
hoseynī xorāsānī، mohammad ebn-e hasan ( - 1904)


دافعه الشقاق فی بحث الاشتقاق | dāfi‘at-uš šiqāq fī baḥṯ-il ištiqāq(نحو)

شوشتری ، نوراالله بن شرف الدین ، 956 - 1019 قمری
šūštarī, nūr-ol-lāh ebn-e šaraf-od-dīn (1550 - 1611)


احقاق الحق | iḥqāq-ul ḥaqq(کلام و اعتقادات)

حائری اسکوئی ، موسی ، 1279 - 1364 قمری
hā’erī oskū’ī, mūsā (1862 - 1945)


احقاق الحق و ازهاق الباطل | iḥqāq-ul-ḥaqq wa izhāq-ul-bāṭil(کلام و اعتقادات)

شوشتری ، نوراالله بن شرف الدین ، 956 - 1019 قمری
šūštarī، nūr-ol-lāh ebn-e šaraf-od-dīn (1550 - 1611)


احقاق الحق و ازهاق الباطل | iḥqāq-ul-ḥaqq wa izhāq-ul-bāṭil(کلام و اعتقادات)

شوشتری ، نوراالله بن شرف الدین ، 956 - 1019 قمری
šūštarī، nūr-ol-lāh ebn-e šaraf-od-dīn (1550 - 1611)


احقاق الحق و ازهاق الباطل | iḥqāq-ul-ḥaqq wa izhāq-ul-bāṭil(کلام و اعتقادات)

شوشتری ، نوراالله بن شرف الدین ، 956 - 1019 قمری
šūštarī، nūr-ol-lāh ebn-e šaraf-od-dīn (1550 - 1611)


احقاق الحق و ازهاق الباطل | iḥqāq-ul-ḥaqq wa izhāq-ul-bāṭil(کلام و اعتقادات)

شوشتری ، نوراالله بن شرف الدین ، 956 - 1019 قمری
šūštarī، nūr-ol-lāh ebn-e šaraf-od-dīn (1550 - 1611)


الاشتقاقیه = اجوبه مسائل السید حسن رضا الاعرجی الهندی = رساله الاشتقاق | al-ištiqāqīyya = ajwibat-u masā’il-is-sayyid ḥasan riḍā al-a‘rajī-y-il-hindī = r.t-ul-ištiqāq(پاسخ پرسش ها)

رشتی ، کاظم بن قاسم ، 1212 - 1259 قمری
raštī, kāzem ebn-e qāsem (1798 - 1843)


الاشتقاقیه = اجوبه مسائل السید حسن رضا الاعرجی الهندی = رساله الاشتقاق | al-ištiqāqīyya = ajwibat-u masā’il-is-sayyid ḥasan riḍā al-a‘rajī-y-il-hindī = r.t-ul-ištiqāq(پاسخ پرسش ها)

رشتی ، کاظم بن قاسم ، 1212 - 1259 قمری
raštī, kāzem ebn-e qāsem (1798 - 1843)


اثبات الحق = ترجمه احقاق الحق | iṯbāt-ul ḥaqq = t.-u iḥqāq-il ḥaqq(کلام و اعتقادات)

شریف نائینی ، محمد بن محمد هادی ، - 1305 قمری
šarīf-e nā‘īīnī, mohammad ebn-e mohammad hādī ( - 1888)