الحجه علی الذاهب الی تکفیر ابی طالب | al-ḥujja ‘ala-ḏ ḏāhib ilā takfīr-i ’abī-ṭālib(کلام و اعتقادات)

موسوی ، فخار بن معد، - 630 قمری
mūsavī, faxxār ebn-e ma‘add (- 1233)


الحجه علی الذاهب الی تکفیر ابی طالب | al-ḥujja ‘ala-ḏ ḏāhib ilā takfīr-i ’abī-ṭālib(کلام و اعتقادات)

موسوی ، فخار بن معد، - 630 قمری
mūsavī, faxxār ebn-e ma‘add (- 1233)


الحجه علی الذاهب الی تکفیر ابی طالب | al-ḥujja ‘ala-ḏ ḏāhib ilā takfīr-i ’abī-ṭālib(کلام و اعتقادات)

موسوی ، فخار بن معد، - 630 قمری
mūsavī, faxxār ebn-e ma‘add (- 1233)


تحفه الطالب فی آل ابی طالب | tuḥfat-uṭ ṭālib fī āl-i abī-ṭālib(انساب)عمده الطالب فی انساب آل ابی طالب | ‘umdat-uṭ ṭālib fī ansāb-i āl-i abi-ṭālib(انساب)

ابن عنبه ، احمد بن علی ، 748 - 828 ؟ قمری
ebn-e ‘enaba, ahmad ebn-e ‘alī (1348 - 1425)


کفایه الطالب فی مناقب علی بن ابی طالب | kifāyat-ut ṭālib fī manāqib-i ‘alī-yi bn-i abi ṭālib(فضایل و مناقب)

کنجی ، محمد بن یوسف ، - 658 قمری
kanjī, mohammad ebn-e yūsof(- 1261)


الاحباط و التکفیر | al-iḥbāṭ wa-t takfīr(کلام و اعتقادات)

طباطبائی بروجردی ، محمد بن عبدالکریم ، ق 12 قمری
tabātabā’ī borūjerdī, mohammad ebn-e ‘abd-ol-karīm ( - 18c)


الامام الحجه (قصیده فی ) | al-imām-ul ḥujja (qaṣīdat-un fī)(شعر)اخبار ظهور الحجه ( عج ) | axbār-u ẓuhūr-il ḥujja(حدیث)التنبیه و التحذیر من اسباب الرده و التکفیر | at-tanbīh wa-t taḥḏīr min asbāb-ir ridda wa-t takfīr(کلام و اعتقادات)

برامی ارزی ، محمد صالح
berāmī-ye arzī, mohammad sāleh