الحجه علی تلک المحجه | al-ḥujja ‘alā tilka-l maḥajja(شرح حدیث)

طبرسی ، محمد صالح
tabarsī, mohammad sāleh


نهج المحجه | nahaj-ul maḥajja(کلام و اعتقادات)

احسائی ، علی نقی بن احمد، - 1246 قمری
ahsā’ī, ‘alī naqī ebn-e ahmad(- 1831)


الامام الحجه (قصیده فی ) | al-imām-ul ḥujja (qaṣīdat-un fī)(شعر)علم المحجه اتماما للحجه لمن انکر | ‘elm-ol mahajja etmām-an le-l-hojja le-man ankara(کلام و اعتقادات)

مامقانی ، حسین بن محمد، ق 13 قمری
māmaqānī, hoseyn ebn-e mohammad (- 19c)


اخبار ظهور الحجه ( عج ) | axbār-u ẓuhūr-il ḥujja(حدیث)الحجه فی الامامه | al-ḥujja fi-l imāma(کلام و اعتقادات)

جعفری ، محمد بن حسن
ja‘farī, mohammad ebn-e hasan


الاستدراک علی کتاب الحجه | al-istidrāk ‘alā k.-il-ḥujja(نحو)

باقولی ، علی بن حسین ، - 543 ؟ قمری
bāqūlī, ‘alī-ye-bn-e hoseyn (- 1149)


تقدیم ابی بکر = بدیعیه ابن الحجه = البدیعیه | taqdīm-u abī-bakr = badī‘īyyat-u ibn-il ḥujja = al- badī‘īya(بدیع)

ابن حجه ، تقی الدین بن علی ، 767 - 837 قمری
ebn-e hejja, taqī-yod-dīn ebn-e ‘alī (1366 - 1434)


الحجه علی الذاهب الی تکفیر ابی طالب | al-ḥujja ‘ala-ḏ ḏāhib ilā takfīr-i ’abī-ṭālib(کلام و اعتقادات)

موسوی ، فخار بن معد، - 630 قمری
mūsavī, faxxār ebn-e ma‘add (- 1233)


الحجه علی الذاهب الی تکفیر ابی طالب | al-ḥujja ‘ala-ḏ ḏāhib ilā takfīr-i ’abī-ṭālib(کلام و اعتقادات)

موسوی ، فخار بن معد، - 630 قمری
mūsavī, faxxār ebn-e ma‘add (- 1233)