الحرز الیمانی (با ترجمه ) | al-ḥirz-ul yamānī (bā t.)(دعا)دعاء السیفی = اعتصام السیفی = الحرز الیمانی | du‘ā’-us sayfī = i‘tiṣām-us sayfī = al-ḥirz-ul yamānī(دعا)

منسوب به علی بن ابی طالب (ع )، امام اول ، - 40 قمری
(mansūb be) ‘alī ebn-e abī tāleb, emām-e avval (- 661)


دعاء السیفی = اعتصام السیفی = الحرز الیمانی | du‘ā’-us sayfī = i‘tiṣām-us sayfī = al-ḥirz-ul yamānī(دعا)

منسوب به علی بن ابی طالب (ع )، امام اول ، - 40 قمری
(mansūb be) ‘alī ebn-e abī tāleb, emām-e avval (- 661)


کنز المعانی فی شرح حرز الامانی = شرح حرز الامانی | kanz-ul ma‘ānī fī š.-i ḥirz-ul amānī = š.-u ḥirz-il amānī(تجوید)

موصلی ، محمد بن احمد، - 656 قمری
mūselī, mohammad ebn-e ahmad(- 1259)


کنز المعانی فی شرح حرز الامانی = شرح حرز الامانی | kanz-ul ma‘ānī fī š.-i ḥirz-ul amānī = š.-u ḥirz-il amānī(تجوید)

موصلی ، محمد بن احمد، - 656 قمری
mūselī, mohammad ebn-e ahmad(- 1259)


حرز البحر | ḥirz-ul baḥr(دعا)حرز الامان و ذخائر الزمان | ḥirz-ul amān wa zaxā’ir-uz zamān(متفرقه)

خوئی ، علی بن محمد علی ، ق 14 قمری
xū’ī, ‘alī ebn-e mohammad ‘alī (- 20c)


شرح حرز الامانی و وجه التهانی | š.-u ḥirz-il-amānī wa wajh-it-tahānī(تجوید)

ابن ربیعه ، شهاب الدین احمد
ebn-e rabī ‘e, šehāb-od-dīn ahmad


حرز الامانی و وجه التهانی = قصیده الشاطبیه | ḥirz-ul amānī wa wajh-ut tahānī = qaṣīdat-uš šāṭibīyya(شعر، تجوید)

شاطبی ، قاسم بن فیره ، 538 - 590 قمری
šātebī, qāsem ebn-e fīre (1144 - 1195)


حرز الامانی و وجه التهانی = قصیده الشاطبیه | ḥirz-ul amānī wa wajh-ut tahānī = qaṣīdat-uš šāṭibīyya(شعر، تجوید)

شاطبی ، قاسم بن فیره ، 538 - 590 قمری
šātebī, qāsem ebn-e fīre (1144 - 1195)