شرح دیوان الحماسه = الباهر فی الحماسه | š.-u d.-il-ḥimāsa = al-bāhir fi-l-ḥimāsa(ادبیات)

طبرسی ، فضل بن حسن ، 468؟ - 548 ؟ قمری
tabarsī, fazl ebn-e hasan (1076 - 1154)


الحماسه | al-ḥimāsa(شعر)شرح دیوان الحماسه = شرح حماسه ابی تمام | š.-u d.-il-ḥimāsa = š.-u ḥimāsat-i abi tamām(ادبیات)

مرزوقی اصفهانی ، احمد بن محمد، - 421 ؟ قمری
marzūqī esfahānī, ahmad ebn-e mohammad (- 1031)


شرح دیوان الحماسه = شرح حماسه ابی تمام | š.-u d.-il-ḥimāsa = š.-u ḥimāsat-i abi tamām(ادبیات)

مرزوقی اصفهانی ، احمد بن محمد، - 421 ؟ قمری
marzūqī esfahānī, ahmad ebn-e mohammad (- 1031)


الحماسه ذات الحواشی = شرح الحماسه | al-ḥimāsat-u ḏāt-il ḥawāšī = š.-ul ḥimāsa(ادبیات)

راوندی کاشانی ، فضل االله بن علی ، 483 - 572 ؟ قمری
rāvandī kāšānī, fazl-ol-lāh ebn-e ‘alī (1091 - 1177)


دیوان ابوتمام = دیوان الحماسه | d.-u abū-tamām = d.-ul ḥimāsa(شعر)

ابوتمام ، حبیب بن اوس ، 190؟ - 231 ؟ قمری
abū-tamām, habīb ebn-e ows (807 - 846)


دیوان ابوتمام = دیوان الحماسه | d.-u abū-tamām = d.-ul ḥimāsa(شعر)

ابوتمام ، حبیب بن اوس ، 190؟ - 231 ؟ قمری
abū-tamām, habīb ebn-e ows (807 - 846)


دیوان ابوتمام = دیوان الحماسه | d.-u abū-tamām = d.-ul ḥimāsa(شعر)

ابوتمام ، حبیب بن اوس ، 190؟ - 231 ؟ قمری
abū-tamām, habīb ebn-e ows (807 - 846)