الحق المبین فی تصویب رای المجتهدین و تخطئه الاخباریین | al-ḥaqq-ul mubīn fī taṣwīb-i ra’y-il mujtahidīn wa taxṭa’at-il axbārīyīn(اصول فقه)

کاشف الغطاء، جعفر بن خضر، 1154 - 1228 قمری
kāšef-ol-qetā’, ja‘far ebn-e xezr (1742 - 1813)


الحق المبین فی تصویب رای المجتهدین و تخطئه الاخباریین | al-ḥaqq-ul mubīn fī taṣwīb-i ra’y-il mujtahidīn wa taxṭa’at-il axbārīyīn(اصول فقه)

کاشف الغطاء، جعفر بن خضر، 1154 - 1228 قمری
kāšef-ol-qetā’, ja‘far ebn-e xezr (1742 - 1813)


الحق المبین فی تصویب رای المجتهدین و تخطئه الاخباریین | al-ḥaqq-ul mubīn fī taṣwīb-i ra’y-il mujtahidīn wa taxṭa’at-il axbārīyīn(اصول فقه)

کاشف الغطاء، جعفر بن خضر، 1154 - 1228 قمری
kāšef-ol-qetā’, ja‘far ebn-e xezr (1742 - 1813)


الحق المبین فی کیفیه التفقه فی الدین | al-ḥaqq-ul mubīn fī kayfīyyat-it tafaqquh fi-d dīn(اصول فقه)

؟ فیض کاشانی ، محمد بن شاه مرتضی ، 1006 - 1091 قمری
feyz-e kāšānī, mohammad ebn-e šāh morteza (1598 - 1680)


الحق المبین فی کیفیه التفقه فی الدین | al-ḥaqq-ul mubīn fī kayfīyyat-it tafaqquh fi-d dīn(اصول فقه)

؟ فیض کاشانی ، محمد بن شاه مرتضی ، 1006 - 1091 قمری
feyz-e kāšānī, mohammad ebn-e šāh morteza (1598 - 1680)


الحق المبین فی الفرق بین الشیعه و الموالین | al-ḥaqq-ul mubīn fi-l farq bayn-aš šī‘a wa-l mawālīn(کلام و اعتقادات)

براقی ، حسین بن احمد، 1260 - 1332 قمری
borāqī, hoseyn ebn-e ahmad (1844 - 1914)


التخطئه و التصویب | at-taxṭa’a wa-t taṣwīb(اصول فقه)

کاظمی ، اسداالله بن اسماعیل ، 1186 - 1237 ؟ قمری
kāzemī, asad-ol-lāh ebn-e esmā‘īl (1773-1822)


اصول الحدیث | osūl-ol-hadīs(درایه)

عبدالحق دهلوی ، عبدالحق بن سیف الدین ، 958 - 1052 قمری
‘abd-ol-haqq-e dehlavī, ‘abd-ol-haqq ebn-e sayf-od-dīn (1551-1643)


الرد علی الاخباریین و الشیخیه | ar-radd ‘ala-l axbārīyīn wa-š šayxīyya(اصول فقه)

کجوری مازندرانی ، مهدی ، 1216 - 1293 قمری
kajūrī māzandarānī, mahdī (1802 - 1876)


حق الیقین = مرآت الحق و الیقین | haqq-ol yaqīn = mer’āt-ol haqq va-l yaqīn(عرفان و تصوف)

همدانی ، علی بن محمد، 714 - 786 قمری
hamadānī, ‘alī ebn-e mohammad (1315 - 1385)