الحق و الحکم = سلطنه الشخص علی غیره | al-ḥaqq wa-l ḥukm = salṭanat-uš šaxṣ ‘alā ġayr-i-h(اصول فقه)

تهرانی نجفی ، هادی بن محمد امین ، - 1321 قمری
tehrānī najafī, hādī ebn-e mohammad amīn ( - 1903)


الحق و الحکم = سلطنه الشخص علی غیره | al-ḥaqq wa-l ḥukm = salṭanat-uš šaxṣ ‘alā ġayr-i-h(اصول فقه)

تهرانی نجفی ، هادی بن محمد امین ، - 1321 قمری
tehrānī najafī, hādī ebn-e mohammad amīn ( - 1903)


اصول الحدیث | osūl-ol-hadīs(درایه)

عبدالحق دهلوی ، عبدالحق بن سیف الدین ، 958 - 1052 قمری
‘abd-ol-haqq-e dehlavī, ‘abd-ol-haqq ebn-e sayf-od-dīn (1551-1643)


حق الیقین = مرآت الحق و الیقین | haqq-ol yaqīn = mer’āt-ol haqq va-l yaqīn(عرفان و تصوف)

همدانی ، علی بن محمد، 714 - 786 قمری
hamadānī, ‘alī ebn-e mohammad (1315 - 1385)


حق الیقین = مرآت الحق و الیقین | haqq-ol yaqīn = mer’āt-ol haqq va-l yaqīn(عرفان و تصوف)

همدانی ، علی بن محمد، 714 - 786 قمری
hamadānī, ‘alī ebn-e mohammad (1315 - 1385)


الهلالیه = حکم الحاکم بثبوت الهلال = ثبوت الهلال بحکم الحاکم | al-hilālīya = ḥukm-ul ḥākim bi-ṯubūt-il hilāl = ṯubūt-ul hilāl bi-ḥukm-il ḥākim(فقه)

حسینی خاتون آبادی ، محمد صالح بن عبدالواسع ، 1058 - 1126 ؟ قمری
hoseynī xātūn-ābādī, mohammad sāleh ebn-e ‘abd-ol- vāse‘ (1648 - 1714)


سلطنت و استیلای خوف و وحشت در ایران | saltanat va estīlā-ye xawf va vahšt dar īrān(حکومت و سیاست)

جمال الدین اسدآبادی ، 1254 - 1314 قمری
jamāl-od-dīn-e asadābādī (1838 - 1897)


اثبات الحق = ترجمه احقاق الحق | iṯbāt-ul ḥaqq = t.-u iḥqāq-il ḥaqq(کلام و اعتقادات)

شریف نائینی ، محمد بن محمد هادی ، - 1305 قمری
šarīf-e nā‘īīnī, mohammad ebn-e mohammad hādī ( - 1888)


حق الیقین فی معرفه رب العالمین = حق الیقین فی معرفه االله و العوالم | haqq-ol yaqīn fī ma‘refat-e rabb-el ‘ālamīn = haqq-ol yaqīn fī ma‘refat-el lāh va-l ‘avālem(عرفان و تصوف)

شبستری ، محمود بن عبدالکریم ، 687 - 720 ؟ قمری
Šabestarī, mahmūd ebn-e ‘abd-ol-karīm (1289 - 1321)


حق الیقین فی معرفه رب العالمین = حق الیقین فی معرفه االله و العوالم | haqq-ol yaqīn fī ma‘refat-e rabb-el ‘ālamīn = haqq-ol yaqīn fī ma‘refat-el lāh va-l ‘avālem(عرفان و تصوف)

شبستری ، محمود بن عبدالکریم ، 687 - 720 ؟ قمری
Šabestarī, mahmūd ebn-e ‘abd-ol-karīm (1289 - 1321)