مناسک الحج = تلخیص المرام فی فقه حج بیت االله الحرام | manāsik-ul ḥajj = talxīṣ-ul marām fī fiqh-i ḥajj-i bayt- il-lāh-il ḥarām(فقه)

عاملی ، حسن بن زین الدین ، 959 - 1011 قمری
‘āmelī, hasan ebn-e zayn-od-dīn (1552 - 1603)


نیات الحج و العمره = نیه الحج و العمره | nīyyāt-ul ḥajj wa-l ‘umra = nīyyat-ul ḥajj wa-l ‘umra(فقه)

شهید ثانی ، زین الدین بن علی ، 911 - 965 قمری
šahīd-e sānī, zayn-od-dīn ebn-e ‘alī (1506 - 1558)


سفر حج | safar-e hajj(سفرنامه)مناسک الحج | manāsik-ul ḥajj(فقه)

محقق کرکی ، علی بن حسین ، 890 - 940 قمری
mohaqqeq-e karakī, ‘alī ebn-e hoseyn (1486 - 1534)


مناسک الحج | manāsik-ul ḥajj(فقه)

محقق کرکی ، علی بن حسین ، 890 - 940 قمری
mohaqqeq-e karakī, ‘alī ebn-e hoseyn (1486 - 1534)


الحج | al-ḥajj(فقه)

میرزای قمی ، ابوالقاسم بن محمد حسن ، 1151 - 1231 قمری
mīrzā-ye qomī, ab-ol-qāsem ebn-e mohammad hasan (1739 - 1816)


مناسک الحج | manāsik-ul ḥajj(فقه)

بحرانی ، یوسف بن احمد، 1107 - 1186 قمری
bahrānī, yūsef ebn-e ahmad (1696 - 1773)


الحج | al-ḥajj(فقه)

انصاری ، مرتضی بن محمد امین ، 1214 - 1281 قمری
ansārī, morteza ebn-e mohammad amīn (1800 - 1865)


الحج | al-ḥajj(فقه)

صاحب جواهر، محمد حسن بن باقر، 1200؟ - 1266 قمری
sāheb javāher, mohammad hasan ebn-e bāqer (1786 - 1850)


الاثنی عشریه فی الحج | al-iṯnā ‘ašarīyya fi-l ḥajj(فقه)

شیخ بهائی ، محمد بن حسین ، 953 - 1030 قمری
šeyx-e bahā’ī, mohammad ebn-e hoseyn (1547 - 1621)