الحدائق الندیه فی شرح الفوائد الصمدیه = شرح کبیر میر سید علیخان | al-ḥadā’iq-un nadīyya fī š.-i-l fawā’id-iṣ ṣamadīyya = š.-e kabīr-e mīr seyyed ‘alī-xān(نحو)

مدنی ، علی خان بن احمد، 1052 - 1118 ؟ قمری
madanī, ‘alī xān ebn-e ahmad (1643 - 1707)


الحدائق الندیه فی شرح الفوائد الصمدیه = شرح کبیر میر سید علیخان | al-ḥadā’iq-un nadīyya fī š.-i-l fawā’id-iṣ ṣamadīyya = š.-e kabīr-e mīr seyyed ‘alī-xān(نحو)

مدنی ، علی خان بن احمد، 1052 - 1118 ؟ قمری
madanī, ‘alī xān ebn-e ahmad (1643 - 1707)


الحدائق الندیه فی شرح الفوائد الصمدیه = شرح کبیر میر سید علیخان | al-ḥadā’iq-un nadīyya fī š.-i-l fawā’id-iṣ ṣamadīyya = š.-e kabīr-e mīr seyyed ‘alī-xān(نحو)

مدنی ، علی خان بن احمد، 1052 - 1118 ؟ قمری
madanī, ‘alī xān ebn-e ahmad (1643 - 1707)


شرح الفوائد الصمدیه = شرح صمدیه | š.-ol-fawā’id-es-samadīyya = š.-e samadīyya(نحو)

تنکابنی ، محمد بن سلیمان ، 1234 - 1302 قمری
tonekābonī, mohammad ebn-e soleymān (1819 - 1885)


شرح الفوائد الصمدیه = شرح صمدیه | š.-ol-fawā’id-es-samadīyya = š.-e samadīyya(نحو)

تنکابنی ، محمد بن سلیمان ، 1234 - 1302 قمری
tonekābonī, mohammad ebn-e soleymān (1819 - 1885)


شرح الفوائد الصمدیه | š.-ol fawā’id-es samadīyya(نحو)شرح الفوائد الصمدیه | š.-ul fawā’id-iṣ ṣamadīyya(نحو)شرح الفوائد الصمدیه | š.-ul fawā’id-iṣ ṣamadīyya(نحو)شرح الفوائد الصمدیه | š.-ul fawā’id-iṣ ṣamadīyya(نحو)

حسینی ، عبدالعظیم بن عبدالغنی ، ق 13 قمری
hoseynī, ‘abd-ol-‘azīm ebn-e ‘abd-ol-qanī (- 19c)


شرح الفوائد الصمدیه | š.-ul-fawā’id-iṣ-ṣamadīyya(نحو)

حسینی کاشانی ، محمد بن علی ، ق 13 قمری
hoseynī kāšānī, mohammad ebn-e ‘alī (- 19c)