الفوائد السنیه فی شرح العوامل المحسنیه | al-fawā’id-us sanīyya fī š.-il ‘awāmil-il muḥsinīyya(نحو)

حسینی شوشتری ، عبدالکریم بن محمد هادی ، ق 12 قمری
hoseynī šoštarī, ‘abd-ol-karīm ebn-e mohammad hādī (- 18c)


التحفه السنیه فی شرح النخبه المحسنیه = شرح نخبه فیض کاشانی | at-tuḥfat-us sanīyya fī š.-in nuxbat-il muḥsinīyya = š.-e noxbe-ye feyz-e kāšānī(فقه)

جزایری ، عبداالله بن نورالدین ، 1112 - 1173 قمری
jazāyerī, ‘abd-ol-lāh ebn-e nūr-od-dīn (1701-1760)


التحفه السنیه فی شرح النخبه المحسنیه = شرح نخبه فیض کاشانی | at-tuḥfat-us sanīyya fī š.-in nuxbat-il muḥsinīyya = š.-e noxbe-ye feyz-e kāšānī(فقه)

جزایری ، عبداالله بن نورالدین ، 1112 - 1173 قمری
jazāyerī, ‘abd-ol-lāh ebn-e nūr-od-dīn (1701-1760)


التحفه السنیه فی شرح النخبه المحسنیه = شرح نخبه فیض کاشانی | at-tuḥfat-us sanīyya fī š.-in nuxbat-il muḥsinīyya = š.-e noxbe-ye feyz-e kāšānī(فقه)

جزایری ، عبداالله بن نورالدین ، 1112 - 1173 قمری
jazāyerī, ‘abd-ol-lāh ebn-e nūr-od-dīn (1701-1760)


الفوائد السنیه فی شرح الاثنی عشریه | al-fawā’id-us sanīyya fī š.-il iṯnā ‘ašarīyya(فقه)

بلاغی ، حسن بن عباس ، ق 12 قمری
balāqī, hasan ebn-e ‘abbās (- 18c)


العوامل الماه = عوامل جرجانی = العوامل فی النحو | al-‘awāmil-ul mi’a = ‘awāmil-u jurjānī = al-‘awāmil fi- n naḥw(نحو)

جرجانی ، عبدالقاهر بن عبدالرحمن ، - 471 ؟ قمری
jorjānī, ‘abd-ol-qāher ebn-e ‘abd-or-rahmān (- 1079)


العوامل الماه = عوامل جرجانی = العوامل فی النحو | al-‘awāmil-ul mi’a = ‘awāmil-u jurjānī = al-‘awāmil fi- n naḥw(نحو)

جرجانی ، عبدالقاهر بن عبدالرحمن ، - 471 ؟ قمری
jorjānī, ‘abd-ol-qāher ebn-e ‘abd-or-rahmān (- 1079)


العوامل الماه = عوامل جرجانی = العوامل فی النحو | al-‘awāmil-ul mi’a = ‘awāmil-u jurjānī = al-‘awāmil fi- n naḥw(نحو)

جرجانی ، عبدالقاهر بن عبدالرحمن ، - 471 ؟ قمری
jorjānī, ‘abd-ol-qāher ebn-e ‘abd-or-rahmān (- 1079)


العوامل الماه = عوامل جرجانی = العوامل فی النحو | al-‘awāmil-ul mi’a = ‘awāmil-u jurjānī = al-‘awāmil fi- n naḥw(نحو)

جرجانی ، عبدالقاهر بن عبدالرحمن ، - 471 ؟ قمری
jorjānī, ‘abd-ol-qāher ebn-e ‘abd-or-rahmān (- 1079)


العوامل الماه = عوامل جرجانی = العوامل فی النحو | al-‘awāmil-ul mi’a = ‘awāmil-u jurjānī = al-‘awāmil fi- n naḥw(نحو)

جرجانی ، عبدالقاهر بن عبدالرحمن ، - 471 ؟ قمری
jorjānī, ‘abd-ol-qāher ebn-e ‘abd-or-rahmān (- 1079)