الفوائد فی فضل الذریه النبویه العلویه = فضیلت فاطمیین (رساله فی ...) | al-fawā’id fī faḍl-iḏ ḏurrīyat-in nabawīyyat-il ‘alawīyya = faḍīla-u fāṭimīyīn (r. fī(فضایل و مناقب)

خواجوئی ، محمد اسماعیل بن حسین ، - 1173 قمری
xājū’ī, mohammad esmā‘īl ebn-e hoseyn (- 1760)


سر الانساب العلویه = سر سلسله العلویه = سر انساب العلویین | sirr-ul ansāb-il ‘alawīyya = sirr-u silsilat-il ‘alawīyya = sirr-u ansāb-il ‘alawiyyin(انساب)

بخاری ، سهل بن عبداالله، - 357 قمری
boxārī, sahl ebn-e ‘abd-ol-lāh (- 969)


فضیله النجف | faḍīla-un najaf(حدیث)الجوهر الفرید فی ذریه زید الشهید | al-jawhar-ul farīd fī ḏurrīyat-i ziyd-iš šahīd(تراجم)

خرسان ، طالب ، ق 15 قمری
xarsān, tāleb (- 21c)


ابتغاء الفضیله فی شرح الوسیله | ibtiqā’-ul faḍīla fī š.-il wasīla(فقه)

حائری ، مرتضی بن عبدالکریم ، - 1406 قمری
hā’erī, mortezā ebn-e ‘abd-ol-karīm ( - 1986)


الاثر الحمید فی ذریه زید الشهید | al-aṯar-ul ḥamīd fī ḏurrīyat-i zayd-iš šahīd(تراجم)

خرسان ، طالب ، ق 15 قمری
xarsān, tāleb ( - 21c)


البیوتات العلویه | al-buyūtāt-ul ‘alawīyya(انساب)الفوائد الاصولیه فی تسجیل مسائل الفقهیه = فوائد بحر العلوم = الفوائد فی مهمات الاصول = الفوائد الوافیه و العوائد الشافیه | al-fawā’id-ul uṣūlīya fī tasjīl-i masā’il-il fiqhīya = fawā’id-u baḥr-ul ‘ulūm = al-fawā’id fī muhimmāt-il uṣūl = al-fawā’id-ul wāfīya wa-l ‘awā’id-uš šāfīya(اصول فقه)

بحرالعلوم ، محمد مهدی بن مرتضی ، 1155 - 1212 قمری
bahr-ol-‘olūm, mohammad mahdī ebn-e morteza (1742 - 1798)


الفوائد الاصولیه فی تسجیل مسائل الفقهیه = فوائد بحر العلوم = الفوائد فی مهمات الاصول = الفوائد الوافیه و العوائد الشافیه | al-fawā’id-ul uṣūlīya fī tasjīl-i masā’il-il fiqhīya = fawā’id-u baḥr-ul ‘ulūm = al-fawā’id fī muhimmāt-il uṣūl = al-fawā’id-ul wāfīya wa-l ‘awā’id-uš šāfīya(اصول فقه)

بحرالعلوم ، محمد مهدی بن مرتضی ، 1155 - 1212 قمری
bahr-ol-‘olūm, mohammad mahdī ebn-e morteza (1742 - 1798)


الفوائد الاصولیه فی تسجیل مسائل الفقهیه = فوائد بحر العلوم = الفوائد فی مهمات الاصول = الفوائد الوافیه و العوائد الشافیه | al-fawā’id-ul uṣūlīya fī tasjīl-i masā’il-il fiqhīya = fawā’id-u baḥr-ul ‘ulūm = al-fawā’id fī muhimmāt-il uṣūl = al-fawā’id-ul wāfīya wa-l ‘awā’id-uš šāfīya(اصول فقه)

بحرالعلوم ، محمد مهدی بن مرتضی ، 1155 - 1212 قمری
bahr-ol-‘olūm, mohammad mahdī ebn-e morteza (1742 - 1798)