الفریده = الفیه | al-farīda = alfīyya(نحو، شعر)

سیوطی ، عبدالرحمن بن ابی بکر، 849 - 911 قمری
soyūtī, ‘abd-or-rahmān ebn-e abī-bakr (1446 - 1506)


القصیده الفریده | al-qaṣīdat-ul farīda(مراثی)

حسنی مکی ، شریف مبارک ،قمری
hasanī makkī, šarīf mobārak


جواز التطوع وقت الفریضه | jawāz-ut taṭawwu‘ waqt-al farīḍa(فقه)

طباطبائی حائری ، جعفر بن علی نقی ، - 1321 قمری
tabātabā’ī hā’erī, ja‘far ebn-e ‘alī naqī (- 1903)


شرح الفیه ابن مالک | š.-e alfīyya-ye ebn-e mālek(نحو)شرح الفیه ابن مالک | š.-e alfīyya-ye ebn-e mālek(نحو)شرح الفیه عینکی | š.-e alfīyya-ye ‘aynakī(شعر)الفریده العزیزه | al-farīda-tul ‘azīza(تفسیر)

مراغی ، محمد تقی بن محمد علی ، ق 13 قمری
marāqī, mohammad taqī ebn-e mohammad ‘alī (- 19c)


شرح الالفیه فی فقه الصلاه الیومیه | š.-ul-alfīyya fī fiqh-iṣ ṣalāt-il-yawmīyya(فقه)شرح الالفیه فی فقه الصلاه الیومیه | š.-ul-alfīyya fī fiqh-iṣ ṣalāt-il-yawmīyya(فقه)شرح البهجه المرضیه فی شرح الالفیه | š.-ul-al-bahjat-il-marḍīyya fī š.-il-alfīyya(نحو)

محمد بن الحاج
mohammad ebn-el-hāj