الفلک المشحون فی اصول الدین = فلک مشحون = آب حیات کبیر | al-falak-ol mašhūn fī osūl-ed dīn = falak-e mašhūn = āb-e hayāt-e kabīr(کلام و اعتقادات)

استرآبادی ، محمد جعفر بن سیف الدین ، 1198 - 1263 قمری
estarābādī, mohammad ja‘far ebn-e sayf-od-dīn (1784 - 1847)


الفلک المشحون فی اصول الدین = فلک مشحون = آب حیات کبیر | al-falak-ol mašhūn fī osūl-ed dīn = falak-e mašhūn = āb-e hayāt-e kabīr(کلام و اعتقادات)

استرآبادی ، محمد جعفر بن سیف الدین ، 1198 - 1263 قمری
estarābādī, mohammad ja‘far ebn-e sayf-od-dīn (1784 - 1847)


الفلک المشحون فی اصول الدین = فلک مشحون = آب حیات کبیر | al-falak-ol mašhūn fī osūl-ed dīn = falak-e mašhūn = āb-e hayāt-e kabīr(کلام و اعتقادات)

استرآبادی ، محمد جعفر بن سیف الدین ، 1198 - 1263 قمری
estarābādī, mohammad ja‘far ebn-e sayf-od-dīn (1784 - 1847)


الفلک المشحون فی اصول الدین = فلک مشحون = آب حیات کبیر | al-falak-ol mašhūn fī osūl-ed dīn = falak-e mašhūn = āb-e hayāt-e kabīr(کلام و اعتقادات)

استرآبادی ، محمد جعفر بن سیف الدین ، 1198 - 1263 قمری
estarābādī, mohammad ja‘far ebn-e sayf-od-dīn (1784 - 1847)


فلک جاریه در لجج غامره | falak-e jārīye dar lojaj-e qāmera(کلام و اعتقادات)

آرانی کاشانی ، غلامرضا بن محمد علی ، 1192 - 1265 قمری
ārānī-e kāšānī, qolām rezā ebn-e mohammad ‘alī (1778 - 1849)


الاصل الکبیر = کتاب اصول کبیر | al-aṣl-ul-kabīr = k.-e osūl-e kabīr(کیمیا)

ابن وحشیه ، احمد بن علی ، - 296 قمری
ebn-e vahšīya, ahmad ebn-e ‘alī (- 910)


القطب و المنطقه = تعیین جهه حرکه الفلک | al-quṭb wa-l manṭaqa = ta‘yīn-u jahat-i ḥarakat-il falak(فلسفه)

صدرالدین شیرازی ، محمد بن ابراهیم ، 979 - 1050 قمری
sadr-od-dīn-e šīrāzī, mohammad ebn-e ebrāhīm (1572 - 1641)


القطب و المنطقه = تعیین جهه حرکه الفلک | al-quṭb wa-l manṭaqa = ta‘yīn-u jahat-i ḥarakat-il falak(فلسفه)

صدرالدین شیرازی ، محمد بن ابراهیم ، 979 - 1050 قمری
sadr-od-dīn-e šīrāzī, mohammad ebn-e ebrāhīm (1572 - 1641)


الفلک السائر فی انساب القبائل و العشائر | al-falak-us sā’ir fī ansāb-il qabā’il wa-l a‘šā’ir(انساب)

حسینی اعرجی ، جعفر بن محمد، - 1332 قمری
hoseynī a‘rajī, ja‘far ebn-e mohammad (- 1914)


تحریر ظاهرات الفلک | taḥrīr-u ẓāhirāt-il falak(هیئت ، ریاضیات)

نصیرالدین طوسی ، محمد بن محمد، 597 - 672 قمری
nasīr-od-dīn-e tūsī, mohammad ebn-e mohammad (1201-1274)