الاربعون حدیثا = الاربعون الودعانیه | al-arba‘ūn-a ḥadīṯā = al-arba‘ūn-al wad‘ānīya(حدیث)

ابن ودعان ، محمد بن علی ، 401 - 494 قمری
ebn-e vad‘ān, mohammad ebn-e ‘alī (1011 - 1102)


الاربعون حدیثا = الاربعون الودعانیه | al-arba‘ūn-a ḥadīṯā = al-arba‘ūn-al wad‘ānīya(حدیث)

ابن ودعان ، محمد بن علی ، 401 - 494 قمری
ebn-e vad‘ān, mohammad ebn-e ‘alī (1011 - 1102)


الاربعون حدیثا = الاربعون فی حقوق الاخوان | al-arba‘ūn-a ḥadīṯā = al-arba‘ūn-a fī ḥuqūq-il-ixwān(حدیث)

ابن زهره حلبی ، محمد بن عبداالله، 565 - 639 قمری
ebn-e zohre halabī, mohammad ebn-e ‘abd-ol-lāh (1170 - 1242)


الاربعون حدیثا = الاربعون فی حقوق الاخوان | al-arba‘ūn-a ḥadīṯā = al-arba‘ūn-a fī ḥuqūq-il-ixwān(حدیث)

ابن زهره حلبی ، محمد بن عبداالله، 565 - 639 قمری
ebn-e zohre halabī, mohammad ebn-e ‘abd-ol-lāh (1170 - 1242)


اربعون حدیثا فی فضائل علی (ع ) | al-arba‘ūn-a ḥadīṯā fī faḍā’il-i ‘alī (‘)(حدیث)الاربعون حدیثا | al-arba‘ūn-a ḥadīṯā(حدیث)

کرمانی ، داود
kermānī, dāvūd


الاربعون حدیثا | al-arba‘ūn-a ḥadīṯā(حدیث)

فرامرزی ، عبدالواحد
farāmarzī, ‘abd-ol-vāhed


الاربعون حدیثا | al-arba‘ūn-a ḥadīṯā(شرح حدیث)

کوتاهیه ای ، علی بن مصطفی ، ق 13 قمری
kūtāhīyeīī، ‘alī-ye-bn-e mostafā ( - 19c)


الاربعون حدیثا | al-arba‘ūn-a ḥadīṯā(حدیث)

کربلائی ، علی بن حسین ، - 1135 قمری
karbalā’ī, ‘alī ebn-e hoseyn ( - 1723)


الاربعون حدیثا | al-arba‘ūn-a ḥadīṯā(حدیث)

صافی ، عبدالحمید بن محمود
sāfī, ‘abd-ol-hamīd ebn-e mahmūd