الاربعون حدیثا عن النبی (ص ) | al-arba‘ūn-a ḥadīṯ-ā ‘an-in nabī(حدیث)الاربعون حدیثا عن النبی (ص ) | al-arba‘ūn-a ḥadīṯ-ā ‘an-in nabī(حدیث)حدیث الاربعین = الاربعون حدیثا فی العفو و الغفران = المواعظ العصفوریه | hadīṯ-ul arba‘īn = al-arba‘ūn-a ḥadīṯ-an fi-l ‘afw wa-l ġufrān = al-mawā‘iẓ-ul ‘uṣfūrīya(حدیث)

عصفوری ، محمد بن ابی بکر، - 1116 قمری
‘osfūrī، mohammad ebn-e abī bakr (- 1705)


الاربعون حدیثا = چهل حدیث | al-arba‘ūn-a ḥadīṯ = čehel hadīs(حدیث)الاربعون حدیثا = چهل حدیث | al-arba‘ūn-a ḥadīṯ = čehel hadīs(حدیث)الاربعون حدیثا = چهل حدیث | al-arba‘ūn-a ḥadīṯ = čehel hadīs(حدیث)الاربعون حدیثا = اربعین حدیث نبوی | al-arba‘ūn-a ḥadīṯ-ā = arba‘īn hadīs-e nabavī(حدیث)

قیصری ، حامد بن موسی ، - 815 قمری
qeysarī, hāmed ebn-e mūsā ( - 1413)


الاربعین فی امامه الائمه الطاهرین = اربعون حدیثا و دلیلا | al-arba‘īn fī imāmat-il-a’immat-iṭ-ṭāhirīn = arba‘ūn-a ḥadīṯ-an wa dalīlā(کلام و اعتقادات)

قمی ، محمد طاهر بن محمد حسین ، - 1098 قمری
qomī, mohammad tāher ebn-e mohammad hoseyn ( - 1687)


الاربعون حدیثا = الاربعون الودعانیه | al-arba‘ūn-a ḥadīṯā = al-arba‘ūn-al wad‘ānīya(حدیث)

ابن ودعان ، محمد بن علی ، 401 - 494 قمری
ebn-e vad‘ān, mohammad ebn-e ‘alī (1011 - 1102)


الاربعون حدیثا = الاربعون الودعانیه | al-arba‘ūn-a ḥadīṯā = al-arba‘ūn-al wad‘ānīya(حدیث)

ابن ودعان ، محمد بن علی ، 401 - 494 قمری
ebn-e vad‘ān, mohammad ebn-e ‘alī (1011 - 1102)