الاربعون حدیثا = چهل حدیث | al-arba‘ūn-a ḥadīṯ = čehel hadīs(حدیث)الاربعون حدیثا = چهل حدیث | al-arba‘ūn-a ḥadīṯ = čehel hadīs(حدیث)الاربعون حدیثا = چهل حدیث | al-arba‘ūn-a ḥadīṯ = čehel hadīs(حدیث)شرح اربعون حدیثا = چهل حدیث = اربعین حدیث | š.-e arba‘ūn hadīsā = čehel hadīs = arba‘īn hadīs(شرح حدیث)شرح اربعون حدیثا = چهل حدیث = اربعین حدیث | š.-e arba‘ūn hadīsā = čehel hadīs = arba‘īn hadīs(شرح حدیث)الاربعون حدیثا = اربعین حدیث = چهل حدیث | al-arba‘ūn-a ḥadīṯā = arba‘īn hadīs = čehel hadīs(حدیث)

عاملی ، حسین بن عبدالصمد، 918 - 984 قمری
‘āmelī, hoseyn ebn-e ‘abd-os-samad (1513 - 1577)


الاربعون حدیثا = اربعین حدیث = چهل حدیث | al-arba‘ūn-a ḥadīṯā = arba‘īn hadīs = čehel hadīs(حدیث)

عاملی ، حسین بن عبدالصمد، 918 - 984 قمری
‘āmelī, hoseyn ebn-e ‘abd-os-samad (1513 - 1577)


الاربعون حدیثا = اربعین حدیث = چهل حدیث | al-arba‘ūn-a ḥadīṯā = arba‘īn hadīs = čehel hadīs(حدیث)

عاملی ، حسین بن عبدالصمد، 918 - 984 قمری
‘āmelī, hoseyn ebn-e ‘abd-os-samad (1513 - 1577)


الاحادیث القدسیه = اربعون سوره من التوراه = الصحائف الاربعون = چهل حدیث قدسی | al-aḥādīṯ-ul qudsīya = arba‘ūn-a sūrat-an min-at tawrāt = aṣ-ṣaḥā’if-ul arba‘ūn = čehel hadīs-e qodsī(حدیث)

منسوب به علی بن ابی طالب (ع )، امام اول ، - 40 قمری
‘alī ebn-e abī tāleb, emām-e avval ( - 661)


الاحادیث القدسیه = اربعون سوره من التوراه = الصحائف الاربعون = چهل حدیث قدسی | al-aḥādīṯ-ul qudsīya = arba‘ūn-a sūrat-an min-at tawrāt = aṣ-ṣaḥā’if-ul arba‘ūn = čehel hadīs-e qodsī(حدیث)

منسوب به علی بن ابی طالب (ع )، امام اول ، - 40 قمری
‘alī ebn-e abī tāleb, emām-e avval ( - 661)