اجوبه المسائل النصیریه = الاجوبه عن الاسئله النصیریه عن شمس الدین الخسرو شاهی = جوابات ثلاث مسائل | ajwibat-ul masā’il-in nasīrīyya = al-ajwibatu ‘an as’ilat-in nasīrīyya ‘an šams-id-dīn al-xusruwšāhī =jawābāt-u ṯalāṯ-i masā’il(فلسفه)

صدرالدین شیرازی ، محمد بن ابراهیم ، 979 - 1050 قمری
sadr-od-dīn-e šīrāzī, mohammad ebn-e ebrāhīm (1572 - 1641)


اجوبه مسائل ابن شدقم = جوابات المسائل الشدقمیه | ajwibat-u masā’il-i ibn-i šadqam = jawābāt-ul masā’il- iš šadqamīyya(کلام و اعتقادات)

شیخ بهائی ، محمد بن حسین ، 953 - 1030 قمری
šeyx-e bahā’ī, mohammad ebn-e hoseyn (1547 - 1621)


اجوبه المسائل الصاغانیه = جوابات المسائل الصاغانیات | ajwibat-ul masā’il-iṣ ṣāġānīyya = jawābāt-ul masā’il-iṣ mofīd, mohammad ebn-e mohammad (948 - 1023)(فقه)اجوبه ثلاث مسائل | ajwibat-u ṯalāṯ-a masā’il(پاسخ پ رسش ها)

بحرانی ، علی بن عبداالله، - 1319 قمری
bahrānī, ‘alī ebn-e ‘abd-ol-lāh ( - 1902)


اجوبه المسائل العویصه = اجوبه مسائل الکاشانی | ajwibat-ul masā’il-il ‘awīṣa = ajwibat-u masā’il-il kāšānī(فلسفه)

صدرالدین شیرازی ، محمد بن ابراهیم ، 979 - 1050 قمری
sadr-od-dīn-e šīrāzī, mohammad ebn-e ebrāhīm (1572 - 1641)


اجوبه مسائل فقهیه = اجوبه مسائل شتی | ajwibat-u masā’il-in fiqhīyya = ajwibat-u masā’il-in šattā(فقه ،پاسخ پر سش ها)

بحرانی ، سلیمان بن عبداالله، 1075؟ - 1121 قمری
bahrānī, soleymān-e-bn-e ‘abd-ol-lāh (1665 - 1710)


اجوبه المسائل الجزائریه = اجوبه مسائل الشیخ صالح الجزائری | ajwibat-ul masā’il-il jazā’irīyya = ajwibat-u masā’il-iš šayx ṣāliḥ al-jazā’irī(پاسخ پر سش ها)

شیخ بهائی ، محمد بن حسین ، 953 - 1030 قمری
šeyx-e bahā’ī, mohammad ebn-e hoseyn (1547 - 1621)


اجوبه المسائل الجزائریه = اجوبه مسائل الشیخ صالح الجزائری | ajwibat-ul masā’il-il jazā’irīyya = ajwibat-u masā’il-iš šayx ṣāliḥ al-jazā’irī(پاسخ پر سش ها)

شیخ بهائی ، محمد بن حسین ، 953 - 1030 قمری
šeyx-e bahā’ī, mohammad ebn-e hoseyn (1547 - 1621)


اجوبه المسائل الجزائریه = اجوبه مسائل الشیخ صالح الجزائری | ajwibat-ul masā’il-il jazā’irīyya = ajwibat-u masā’il-iš šayx ṣāliḥ al-jazā’irī(پاسخ پر سش ها)

شیخ بهائی ، محمد بن حسین ، 953 - 1030 قمری
šeyx-e bahā’ī, mohammad ebn-e hoseyn (1547 - 1621)


جوابات المسائل البغدادیه = المسائل البغدادیه | jawābāt-ul masā’il-il baġdādīya = al-masā’il-ul baġdādīya(فقه)

محقق حلی ، جعفر بن حسن ، 602 - 676 قمری
mohaqqeq-e hellī, ja‘far-e-bn-e hasan (1206 - 1278)