احوال بانو بیگم (مختصر) = تاریخ تاج محل | ahvāl-e bānū beygom (mx.) = tārīx-e tāj mahal(تراجم)کتاب اسکات = جغرافیا و هیئت = تاریخ طوایف = احوال دنیا | k.-e eskāt = joqrāfīyā va hey’at = tārīx-e tavāyef = ahvāl-e donyā eskāt, jonātān(جغرافیا)جامع الکلیات | jāme‘-ol kolīyāt(فلسفه)

ام سلمه بیگم شیرازی ، ق 12 قمری
omm-e salame beygom-e šīrāzī (- 18c)


خلاصه الحیات فی احوال الحکماء و الاعیان = خلاصه الحیوان = تاریخ حکماء | xolāsat-ol hayāt fī ahvāl-el hokamā’ va-l a‘yān = xolāsat-ol hayvān = tārīx-e hokamā’(تراجم)

تتوی ، احمد بن نصراالله، - 996 ؟ قمری
tatavī, ahmad ebn-e nasr-ol-lāh (- 1588)


تاریخ سیاقی = سیاق التواریخ = تاریخ پادشاهان ایران = تاریخ پادشاهان عجم = تاریخ مجدول = تاریخ سنواتی = مجمل التواریخ = تاریخ تقویمی = تقویم التواریخ | tārīx-e sīyāqī = sīyāq-ot tavārīx = tārīx-e pādešāhān īrān = tārīx-e pādešāhān-e ‘ajam = tārīx-e mojadval = tārīx-e sanavātī = mojmal-ot tavārīx = tārīx-e taqvīmī = taqvīm-ot tavārīx(تاریخ ایران)تاریخ سیاقی = سیاق التواریخ = تاریخ پادشاهان ایران = تاریخ پادشاهان عجم = تاریخ مجدول = تاریخ سنواتی = مجمل التواریخ = تاریخ تقویمی = تقویم التواریخ | tārīx-e sīyāqī = sīyāq-ot tavārīx = tārīx-e pādešāhān īrān = tārīx-e pādešāhān-e ‘ajam = tārīx-e mojadval = tārīx-e sanavātī = mojmal-ot tavārīx = tārīx-e taqvīmī = taqvīm-ot tavārīx(تاریخ ایران)تاریخ بیهقی = تاریخ ناصری = تاریخ آل سبکتکین = تاریخ مسعودی | tārīx-e beyhaqī = tārīx-e nāserī = tārīx-e āl-e saboktakīn = tārīx-e mas‘ūdī(تاریخ ایران)

بیهقی ، محمد بن حسین ، 385 - 470 قمری
beyhaqī, mohammad ebn-e hoseyn (996-1078)


تاریخ بیهقی = تاریخ ناصری = تاریخ آل سبکتکین = تاریخ مسعودی | tārīx-e beyhaqī = tārīx-e nāserī = tārīx-e āl-e saboktakīn = tārīx-e mas‘ūdī(تاریخ ایران)

بیهقی ، محمد بن حسین ، 385 - 470 قمری
beyhaqī, mohammad ebn-e hoseyn (996-1078)


بدایع الخیال فی اثبات ما عده القوم من المحال | badāye‘-ol xīyāl fī esbāt-e mā ‘adda-hu-l qawm men-al mahāl(هیئت)

بسمل شیرازی ، علی اکبر بن علی ، 1187 - 1263 قمری
besmel-e šīrāzī, ‘alī akbar ebn-e ‘alī (1774-1847)


تاریخ محمدی = تاریخ دوازده امام = تاریخ رشیدی = فهرست ائمه = تاریخ الاولاد الحضره المصطفوی = معرفت نامه | tārīx-e mohammadī = tārīx-e davāzdah emām = tārīx-e rashidi(تاریخ معصومین ، شعر)

؟ کاشی ، حسن بن محمود، ق 8 قمری
kāšī, hasan ebn-e mahmūd (-14c)