احکام الموالید (ترجمه ) | aḥkām-ul mawālīd (t.)(هیئت)احکام الموالید | aḥkām-ul-mawālīd(اختربینی)

مغربی ، یحیی بن محمد، - 685 قمری
maqrebī, yahyā ebn-e mohammad ( - 1287)


تاریخ موالید اهل البیت = موالید الائمه و انسابهم و وفیاتهم | tārīx-u mawālīd-i ahl-il bayt = mawālīd-ul a’imma wa ansāb-i-him wa wafayāt-i-him(تاریخ معصومین)

ابن خشاب یمنی ، محمد بن احمد، - 650 ؟ قمری
ebn-e xaššāb-e yamanī, mohammad ebn-e ahmad (- 1253)


موالید النبی و فاطمه و الائمه | mawālīd-un nabī wa fāṭima wa-l a’imma(تاریخ معصومین)

جهضمی ، نصر بن علی ، - 250 قمری
jahzamī, nasr ebn-e ‘alī(- 865)


تاریخ المعصومین = ارجوزه فی موالید الائمه و وفیاتهم و مناقبهم | tārīx-ul ma‘ṣūmīn = urjūza fī mawālīd-il a’imma wa wafayāt-i-him wa manāqib-i-him(شعر، تاریخ معصومین)

حر عاملی ، محمد بن حسن ، 1033 - 1104 قمری
horr-e ‘āmelī, mohammad ebn-e hasan (1624-1693)


تاریخ المعصومین = ارجوزه فی موالید الائمه و وفیاتهم و مناقبهم | tārīx-ul ma‘ṣūmīn = urjūza fī mawālīd-il a’imma wa wafayāt-i-him wa manāqib-i-him(شعر، تاریخ معصومین)

حر عاملی ، محمد بن حسن ، 1033 - 1104 قمری
horr-e ‘āmelī, mohammad ebn-e hasan (1624-1693)


جامع المعارف و الاحکام = جامع الاحکام = جامع الشرایع و الاحکام = جامع الاخبار = جامع الاحکام فی مسائل الحلال و الحرام | jāmi‘-ul ma‘ārif wa-l aḥkām = jāmi‘-ul aḥkām = jāmi‘- uš šarāyi‘ wa-l aḥkām(فقه ، حدیث)

شبر، عبداالله بن محمد رضا، 1188؟ - 1242 قمری
šobbar, ‘abd-ol-lāh ebn-e mohammad rezā (1774 - 1827)


احکام الاحکام فی اصول الاحکام = الاحکام فی اصول الاحکام | iḥkām-ul ’aḥkām fī usūl-il ’aḥkām = al-iḥkām fī usūl- il ’aḥkām(اصول فقه)

آمدی ، علی بن محمد، 551 - 631 قمری
āmedī, ‘alī ebn-e mohammad (1157 - 1234)


احکام الاحکام فی اصول الاحکام = الاحکام فی اصول الاحکام | iḥkām-ul ’aḥkām fī usūl-il ’aḥkām = al-iḥkām fī usūl- il ’aḥkām(اصول فقه)

آمدی ، علی بن محمد، 551 - 631 قمری
āmedī, ‘alī ebn-e mohammad (1157 - 1234)


احکام الاحکام فی اصول الاحکام = الاحکام فی اصول الاحکام | iḥkām-ul ’aḥkām fī usūl-il ’aḥkām = al-iḥkām fī usūl- il ’aḥkām(اصول فقه)

آمدی ، علی بن محمد، 551 - 631 قمری
āmedī, ‘alī ebn-e mohammad (1157 - 1234)