احکام طالع سال | ahkām-e tāle‘-e sāl gorjī, farhād(هیئت)طالع مسائل = احکام الاحکام | tāle‘-e masā’el = ahkām-ol ahkām(هیئت)

فارسی ، محمد تقی بن محمد، ق 10 قمری
fārsī, mohammad taqī ebn-e mohammad (- 16c)


فرهاد و شیرین = شیرین و فرهاد | farhād va šīrīn = šīrīn va farhād(شعر)

وحشی بافقی ، کمال الدین ، 939؟ - 991 قمری
vahšī-ye bāfqī, kamāl-od-dīn (1533 - 1583)


فرهاد و شیرین = شیرین و فرهاد | farhād va šīrīn = šīrīn va farhād(شعر)

وحشی بافقی ، کمال الدین ، 939؟ - 991 قمری
vahšī-ye bāfqī, kamāl-od-dīn (1533 - 1583)


فرهاد و شیرین = تکمله فرهاد و شیرین | farhād va šīrīn = takmele farhād va šīrīn(شعر)

وصال شیرازی ، محمد شفیع بن محمد اسماعیل ، 1197 - 1262 قمری
vesāl-e šīrāzī, mohammad šafī‘ ebn-e mohammad esmā‘īl (1783 - 1846)


فرهاد و شیرین | farhād va šīrīn(شعر)طالع بینی و فال | tāle‘ bīnī va fāl(پیشگویی)طالع مردان | tāle‘-e mardān(هیئت)طالع و اختیارات ایام | tāle‘ va extīyārāt-e ayyām(پیشگویی)فرهاد و شیرین | farhād va šīrīn(شعر)

دستغیب شیرازی ، ابوالقاسم
dastqeyb-e šīrāzī, ab-ol-qāsem