احکام نجوم = احکام سالها | ahkām-e nojūm = ahkām-e sāl-hā(هیئت)

؟ نصیرالدین طوسی ، محمد بن محمد، 597 - 672 قمری
nasīr-od-dīn-e tūsī, mohammad ebn-e mohammad (1201 - 1274)


احکام اتصالات کواکب و تحویلات = احکام نجوم = مختصری در احکام اتصالات و تحویلات | ahkām-e ettesālāt-e kavākeb va tahvīlāt = ahkām-e nojūm = moxtasarī dar ahkām-e ettesālāt va tahvīlāt(هیئت)

اختیار، محمد بن محمد، ق 9 قمری
extīyār, mohammad ebn-e mohammad ( - 15c)


احکام نجوم | ahkām-e nojūm(هیئت)احکام نجوم (جدول ) | ahkām-e nojūm (jadval)(هیئت)احکام نجوم و تواریخ (جداول ) | ahkām-e nojūm va tavārīx (jadāvel)(هیئت)مدخل منظوم = مثنوی مدخل منظوم = مدخل المنظوم فی احکام علم النجوم = مدخل فی علم النجوم | madxal-e manzūm = masnavī-ye madxal-e manzūm = madxal-ol manzūm fī ahkām-e ‘elm-en nojūm = madxal-on fī ‘elm-en nojūm(هیات ، شعر)

خجندی ، عبدالجبار، ق 7 قمری
xojandī, ‘abd-ol-jabbār(- 13c)


مدخل منظوم = مثنوی مدخل منظوم = مدخل المنظوم فی احکام علم النجوم = مدخل فی علم النجوم | madxal-e manzūm = masnavī-ye madxal-e manzūm = madxal-ol manzūm fī ahkām-e ‘elm-en nojūm = madxal-on fī ‘elm-en nojūm(هیات ، شعر)

خجندی ، عبدالجبار، ق 7 قمری
xojandī, ‘abd-ol-jabbār(- 13c)


مدخل منظوم = مثنوی مدخل منظوم = مدخل المنظوم فی احکام علم النجوم = مدخل فی علم النجوم | madxal-e manzūm = masnavī-ye madxal-e manzūm = madxal-ol manzūm fī ahkām-e ‘elm-en nojūm = madxal-on fī ‘elm-en nojūm(هیات ، شعر)

خجندی ، عبدالجبار، ق 7 قمری
xojandī, ‘abd-ol-jabbār(- 13c)


مدخل منظوم = مثنوی مدخل منظوم = مدخل المنظوم فی احکام علم النجوم = مدخل فی علم النجوم | madxal-e manzūm = masnavī-ye madxal-e manzūm = madxal-ol manzūm fī ahkām-e ‘elm-en nojūm = madxal-on fī ‘elm-en nojūm(هیات ، شعر)

خجندی ، عبدالجبار، ق 7 قمری
xojandī, ‘abd-ol-jabbār(- 13c)


جوامع احکام النجوم = جامع احکام النجوم | javāme‘-e ahkām-on nojūm(هیئت)

بیهقی ، علی بن زید، 499 - 565 قمری
beyhaqī, ‘alī ebn-e zeyd (1106 - 1170)