احکام دوازده سال ترکان | ahkām-e davāzdah sāl-e torkān(هیئت)احکام دوازده برج (منظوم ) | ahkām-e davāzdah borj (manzūm)(هیئت)دوازده امام | davāzdah emām(دعا)دوازده امام | davāzdah emām(دعا)دوازده مجلس | davāzdah majles(گوناگون)دوازده امام = صلواتیه | davāzdah emām(دعا)

اعمی اصفهانی ، مختار، ق 10 قمری
a‘mā-ye esfahānī, moxtār (- 16c)


المغالطات = دوازده مقاله | al-muġāliṭāt = davāzdah maqāle(منطق)

بخاری ، محمود بن نعمه االله، ق 10 قمری
boxārī, mahmūd ebn-e ne‘mat-ol-lāh (- 16c)


تخمیس دوازده بند محتشم کاشانی | taxmīs-e davāzdah band-e mohtašam-e kāšānī(شعر)

؟ ثاقب اصفهانی ، اسماعیل ، - 1319 شمسی
sāqeb-e esfahānī, esmā‘īl (- 1940)


شرح الصلوات = شرح دوازده امام | š.-os-salavāt = š.-e davāzdah emām(عرفان و تصوف)

حسینی شیروانی ، ابوالحسن بن محمد، - 1322 قمری
hoseynī šīrvānī, ab-ol-hasan ebn-e mohammad (- 1904)


دوازده بند محتشم | davāzdah band-e mohtašam(مراثی)

محتشم ، علی بن احمد، - 996 قمری
mohtašam, ‘alī ebn-e ahmad (- 1588)