احکام و شرایط دعا | ahkām va šarāyet-e do‘ā(دعا)

روغنی قزوینی ، محمد صالح بن محمد باقر، - 1075 قمری
rūqanī qazvīnī, mohammad sāleh ebn-e mohammad bāqer ( - 1665)


احکام و شرایط دعا | ahkām va šarāyet-e do‘ā(دعا)

روغنی قزوینی ، محمد صالح بن محمد باقر، - 1075 قمری
rūqanī qazvīnī, mohammad sāleh ebn-e mohammad bāqer ( - 1665)


شرایط اعمال | šarāyet-e a‘māl(علوم غریبه)شرایط خواندن دعای سیفی | šarāyet-e xāndan-e do‘ā-ye sayfī(دعا)شرایط جراحی = طب شاهرخی | šarāyet-e jarrāhī = tebb-e šāhorxī(طب)

ابوزین کحال ، ق 8 قمری
abū-zayn kahhāl (- 14c)


الکبریت الاحمر فی شرایط المنبر | al-kebrīt-ol ahmar fī šarāyet-el manbar(تاریخ معصومین)

بیرجندی ، محمد باقر بن محمد حسن ، 1276 - 1352 قمری
bīrjandī, mohammad bāqer ebn-e mohammad hasan (1860 - 1934)


جامع المعارف و الاحکام = جامع الاحکام = جامع الشرایع و الاحکام = جامع الاخبار = جامع الاحکام فی مسائل الحلال و الحرام | jāmi‘-ul ma‘ārif wa-l aḥkām = jāmi‘-ul aḥkām = jāmi‘- uš šarāyi‘ wa-l aḥkām(فقه ، حدیث)

شبر، عبداالله بن محمد رضا، 1188؟ - 1242 قمری
šobbar, ‘abd-ol-lāh ebn-e mohammad rezā (1774 - 1827)


احکام الاحکام فی اصول الاحکام = الاحکام فی اصول الاحکام | iḥkām-ul ’aḥkām fī usūl-il ’aḥkām = al-iḥkām fī usūl- il ’aḥkām(اصول فقه)

آمدی ، علی بن محمد، 551 - 631 قمری
āmedī, ‘alī ebn-e mohammad (1157 - 1234)


احکام الاحکام فی اصول الاحکام = الاحکام فی اصول الاحکام | iḥkām-ul ’aḥkām fī usūl-il ’aḥkām = al-iḥkām fī usūl- il ’aḥkām(اصول فقه)

آمدی ، علی بن محمد، 551 - 631 قمری
āmedī, ‘alī ebn-e mohammad (1157 - 1234)


احکام الاحکام فی اصول الاحکام = الاحکام فی اصول الاحکام | iḥkām-ul ’aḥkām fī usūl-il ’aḥkām = al-iḥkām fī usūl- il ’aḥkām(اصول فقه)

آمدی ، علی بن محمد، 551 - 631 قمری
āmedī, ‘alī ebn-e mohammad (1157 - 1234)