عهدنامه ایران و فرانسه (1222) | ‘ahd-nāme-ye īrān va farānse (1222)(اسناد)عهدنامه با فرانسه و ایتالیا | ‘ahd-nāme-ye bā farānse va ītalīyā(اسناد)تاریخ پادشاهان ایران = تاریخ ایران = خلاصه التواریخ | tārīx-e pādešāhān-e īrān = tārīx-e īrān = xolāsat-ot tavārīx(تاریخ ایران)

ادیب کاشانی ، احمد بن ابوالحسن ، ق 13 قمری
adīb kāšānī, ahmad ebn-e ab-ol-hasan (-19c)


تاریخ فرانسه و ممالک دیگر | tārīx-e farānse va mamālek-e dīgar(تاریخ)تاریخ فرانسه | tārīx-e farānse(تاریخ)فرهنگ فرانسه به فارسی | farhang-e farānse be-fārsī(لغت)

اعتمادالسلطنه ، محمدحسن بن علی ،1259 - 1313قمری
e‘temād-os-saltane, mohammad hasan ebn-e ‘alī (1843 - 1896)


خودآموز زبان فرانسه | xod-āmūz-e zabān-e farānse(زبان فرانسه)پندنامه | pand-nāme(اخلاق)

جهانگیر میرزا، 1222؟ - 1269 قمری
jahāngīr mīrzā (1807-1853)


جغرافیای ایران | joqrāfīya-ye īrān(جغرافیا)آیات المتوسمین | āyāt-ul mutiwassimīn(کلام و اعتقادات)

قزوینی ، محمد مهدی بن حسن ، 1222 - 1300 ق
qazvīnī, mohammad mahdī ebn-e hasan (1807-1882)