عهدنامه ایران و انگلیس (1229) | ‘ahd-nāme-ye īrān va engelīs (1229)(اسناد)مکاتبات ایران و انگلیس | mokātebāt-e īrān va engelīs(اسناد)تاریخ پادشاهان ایران = تاریخ ایران = خلاصه التواریخ | tārīx-e pādešāhān-e īrān = tārīx-e īrān = xolāsat-ot tavārīx(تاریخ ایران)

ادیب کاشانی ، احمد بن ابوالحسن ، ق 13 قمری
adīb kāšānī, ahmad ebn-e ab-ol-hasan (-19c)


جغرافیای ایران | joqrāfīya-ye īrān(جغرافیا)نشان ه های رسمی دولت ایران | nešāne-hā-ye rasmī-ye dowlat-e īrān(قانون)جغرافیای ایران | joqrāfīya-ye īrān(جغرافیا)

ایمن ، ایرج
īman, īraj


احکام قرانات | ahkām-e qerānāt(هیئت)

نیشابوری ، ایرانشاه بن علی ، ق 6 قمری
neyšābūrī, īrān-šāh ebn-e ‘alī ( - 12c)


دیوان خطایی | d.-e xatāyī(شعر)

اسماعیل صفوی اول ، شاه ایران ، 892 - 930 قمری
esmā‘īl-e safavī-ye avval, šāh-e īrān (1487 - 1524)


وقفنامه | vaqf-nāme(اسناد)

عباس صفوی ، شاه ایران ، 978 - 1038 قمری
‘abbās-e safavī, šāh-e īrān (1571 - 1629)


تاریخ تحولات اقتصادی ایران | tārīx-e tahavvolāt-e eqtesādī-ye īrān(اقتصاد)

دادبخش ، محمد، ق 14 قمری
dādbaxš, mohammad (-20c)