عهدنامه با فرانسه و ایتالیا | ‘ahd-nāme-ye bā farānse va ītalīyā(اسناد)عهدنامه ایران و فرانسه (1222) | ‘ahd-nāme-ye īrān va farānse (1222)(اسناد)تاریخ فرانسه و ممالک دیگر | tārīx-e farānse va mamālek-e dīgar(تاریخ)تاریخ فرانسه | tārīx-e farānse(تاریخ)فرهنگ فرانسه به فارسی | farhang-e farānse be-fārsī(لغت)

اعتمادالسلطنه ، محمدحسن بن علی ،1259 - 1313قمری
e‘temād-os-saltane, mohammad hasan ebn-e ‘alī (1843 - 1896)


خودآموز زبان فرانسه | xod-āmūz-e zabān-e farānse(زبان فرانسه)