نظم المثلث القطرب (قصیده فی ) | naẓm-ul muṯallaṯ-il quṭrub (qaṣīdat-un fī)(لغت)

ادیب وراق ، ابوالقاسم
adīb-e varrāq, ab-ol-qāsem


غناء الادیب فی فهم مغنی اللبیب = اغناء الادیب | ġinā’-ul adīb fī fahm-i muġni-l labīb = aġnā’-ul adīb(نحو)

قزوینی ، محمد مهدی بن علی اصغر، - 1129 قمری
qazvīnī, mohammad mahdī ebn-e ‘alī asqar (- 1717)


فلسفی (رساله ) | falsafī (r.)(کلام و اعتقادات)

ادیب کرمانی ، قاسم بن زین العابدین ، 1275 - 1347 قمری
adīb-e kermānī, qāsem ebn-e zayn-ol-‘ābedīn (1859- 1929)


دیوان ادیب صابر ترمذی | d.-e adīb-e sāber-e termezī(شعر)

ادیب صابر، صابر بن اسماعیل ، - 542 ؟ قمری
adīb-e sāber, sāber ebn-e esmā‘īl ( - 1148)


دیوان ادیب | d.-e adīb(شعر)مغنی الادیب | muġn-il adīb(نحو)منشات | monša’āt(ادبیات)

ادیب هندی
adīb-e hendī


آداب الحکمه | ādāb-ol hekma(شعر)

ادیب ، احمد
adīb, ahmad


رساله الی ابن معیبد | r.-un-ila ibn-i mu‘aybid(متفرقه)

ادیب محمد بن حمیر
adīb mohammad ebn-e hemyar


محنه الادیب | miḥnat-ul adīb(ادبیات)

استرآبادی ، حسین بن احمد، ق 5 قمری
estarābādī,hoseyn ebn-e ahmad(- 11c)