مقادیر الدیات = ارجوزه فی الدیات | maqādīr-ud dīyāt = urjūza-un fi-d dīyāt(فقه ، شعر)

اعسم ، محمد علی بن حسین ، - 1233 ؟ قمری
a‘sam, mohammad ‘alī ebn-e hoseyn(- 1818)


الدیات = کتاب الدیات | ad-dīyāt = k.-ud dīyāt(فقه)

برغانی ، محمد تقی بن محمد، 1184 - 1264 قمری
baraqānī, mohammad taqī ebn-e mohammad (1771 - 1848)


حدود و دیات = حدود و تعزیرات و دیات و قصاص | hodūd va dīyāt = hodūd va ta‘zīrāt va dīyāt va qesās(فقه)

مجلسی ، محمد باقر بن محمد تقی ، 1037 - 1110 قمری
majlesī, mohammad bāqer ebn-e mohammad taqī (1628 - 1699)


حدود و دیات = حدود و تعزیرات و دیات و قصاص | hodūd va dīyāt = hodūd va ta‘zīrāt va dīyāt va qesās(فقه)

مجلسی ، محمد باقر بن محمد تقی ، 1037 - 1110 قمری
majlesī, mohammad bāqer ebn-e mohammad taqī (1628 - 1699)


حدود و دیات = حدود و تعزیرات و دیات و قصاص | hodūd va dīyāt = hodūd va ta‘zīrāt va dīyāt va qesās(فقه)

مجلسی ، محمد باقر بن محمد تقی ، 1037 - 1110 قمری
majlesī, mohammad bāqer ebn-e mohammad taqī (1628 - 1699)


حدود و دیات = حدود و تعزیرات و دیات و قصاص | hodūd va dīyāt = hodūd va ta‘zīrāt va dīyāt va qesās(فقه)

مجلسی ، محمد باقر بن محمد تقی ، 1037 - 1110 قمری
majlesī, mohammad bāqer ebn-e mohammad taqī (1628 - 1699)


حدود و دیات = حدود و تعزیرات و دیات و قصاص | hodūd va dīyāt = hodūd va ta‘zīrāt va dīyāt va qesās(فقه)

مجلسی ، محمد باقر بن محمد تقی ، 1037 - 1110 قمری
majlesī, mohammad bāqer ebn-e mohammad taqī (1628 - 1699)


الدیات | ad-dīyāt(فقه)الحدود و الدیات | al-ḥudūd wa-d dīyāt(حدیث)

دارقطنی ، علی بن عمر، 306 - 385 قمری
dāreqotnī, ‘alī ebn-e ‘omar (919 - 996)


الدیات | ad-dīyāt(فقه)

حسینی مازندرانی ، موسی بن مهدی ، ق 14 قمری
hoseynī māzandarānī, mūsā ebn-e mahdī ( - 20c)