الدماء الثلاثه = احکام الحیض و الاستحاضه و النفاس | ad-dimā’-uṯ ṯalāṯa = aḥkām-ul ḥayḍ wa-l istiḥāḍa wa-n nifās(فقه)

صاحب جواهر، محمد حسن بن باقر، 1200؟ - 1266


الدماء الثلاثه = احکام الحیض و الاستحاضه و النفاس | ad-dimā’-uṯ ṯalāṯa = aḥkām-ul ḥayḍ wa-l istiḥāḍa wa-n nifās(فقه)

صاحب جواهر، محمد حسن بن باقر، 1200؟ - 1266


الدماء الثلاثه = احکام الحیض و الاستحاضه و النفاس | ad-dimā’-uṯ ṯalāṯa = aḥkām-ul ḥayḍ wa-l istiḥāḍa wa-n nifās(فقه)

صاحب جواهر، محمد حسن بن باقر، 1200؟ - 1266


الدماء الثلاثه | ad-dimā’-uṯ ṯalāṯa(فقه)

آخوند خراسانی ، محمد کاظم بن حسین ، 1255 - 1329 قمری
āxūnd-e xorāsānī, mohammad kāzem ebn-e hoseyn (1839 - 1911)


شرح الکتب الثلاثه | š.-ul kutub-iṯ ṯalāṯa(کیمیا)

دمشقی ، خالد بن یزید، - 185 قمری
damešqī, xāled ebn-e yazīd (- 802)


تظلم الزهراء من اهراق دماء آل العباء | taẓallum-uz zahrā’ min ihrāq-i dimā’-i āl-il ‘abā’(تاریخ معصومین)

قزوینی ، محمد رضی بن محمد نبی ، - 1137 ؟ قمری
qazvīnī, mohammad razī ebn-e mohammad nabī ( - 1725)


تفسیر آیه «و کنتم ازواجا ثلاثه » | tafsīr-u āyat-i «wa kuntum azwāj-an ṯalāṯa»(تفسیر)بدیع الدلاله فی بطلان خلافه الثلاثه | badī‘-ud dilāla fī buṭlān-i xilāfat-iṯ ṯalāṯa(کلام و اعتقادات)

تهرانی ، محمد رضا، ق 14 قمری
tehrānī, mohammad rezā (- 20c)


اعمال شهور ثلاثه = ادعیه الشهور الثلاثه | a‘māl-e šohūr-e salāse = ad‘īyat-š šuhūr-iṯ ṯalāṯa(دعا)

حسینی ، محمد بن عبدالرحیم ، ق 11 قمری
hoseynī, mohammad ebn-e ‘abd-or-rahīm (-17c)


اعمال شهور ثلاثه = ادعیه الشهور الثلاثه | a‘māl-e šohūr-e salāse = ad‘īyat-š šuhūr-iṯ ṯalāṯa(دعا)

حسینی ، محمد بن عبدالرحیم ، ق 11 قمری
hoseynī, mohammad ebn-e ‘abd-or-rahīm (-17c)