الدلالات (رساله فی تحقیق ) | ad-dilālāt (r.-un fī taḥqīq-i)(منطق)الدلالات (رساله فی ) | ad-dilālāt (r.-un fī)(منطق)

حنفی تبریزی ، شمس الدین محمد، ق 10 قمری
hanafī tabrīzī, šams-od-dīn mohammad (- 16c)


دفع شبهه المخالفین فی دلاله آیه الولایه علی امامه امیرالمومنین (ع ) = تفسیر آیه انما ولیکم االله و رسوله | daf‘-u šubhat-il muxālifīn fī dilālat-i āyat-il walāya ‘alā imāmat-i amīr-il-mu’minīn(تفسیر)

بحرانی ، علی بن عبداالله، - 1319 قمری
bahrānī, ‘alī ebn-e ‘abd-ol-lāh (- 1902)