الدلالات (رساله فی تحقیق ) | ad-dilālāt (r.-un fī taḥqīq-i)(منطق)الدلالات (رساله فی ) | ad-dilālāt (r.-un fī)(منطق)

حنفی تبریزی ، شمس الدین محمد، ق 10 قمری
hanafī tabrīzī, šams-od-dīn mohammad (- 16c)


دفع شبهه المخالفین فی دلاله آیه الولایه علی امامه امیرالمومنین (ع ) = تفسیر آیه انما ولیکم االله و رسوله | daf‘-u šubhat-il muxālifīn fī dilālat-i āyat-il walāya ‘alā imāmat-i amīr-il-mu’minīn(تفسیر)

بحرانی ، علی بن عبداالله، - 1319 قمری
bahrānī, ‘alī ebn-e ‘abd-ol-lāh (- 1902)


تحقیق المحصورات = لطائف الاسرار فی تحقیق المحصورات | taḥqīq-ul maḥṣūrāt = laṭā’if-ul asrār fī taḥqīq-il maḥṣūrāt(منطق)

قطب الدین رازی ، محمد بن محمد، 694 - 766 قمری
qotb-od-dīn-e rāzī, mohammad ebn-e mohammad (1295-1365)


تحقیق المحصورات = لطائف الاسرار فی تحقیق المحصورات | taḥqīq-ul maḥṣūrāt = laṭā’if-ul asrār fī taḥqīq-il maḥṣūrāt(منطق)

قطب الدین رازی ، محمد بن محمد، 694 - 766 قمری
qotb-od-dīn-e rāzī, mohammad ebn-e mohammad (1295-1365)


الفوائد البرهانیه فی تحقیق الفوائد الفناریه = الفراید البرهانیه فی تحقیق الفوائد الفناریه | al-fawā’id-ul burhānīya fī taḥqīq-il fawā’id-il fanārīya = al-farāyid-ul burhānīya fī taḥqīq-il fawā’id-il fanārīya(منطق)

برهان الدین بن کمال الدین حمید، ق 9 قمری
borhān-od-dīn ebn-e kamāl-od-dīn hamīd (- 15c)


تحقیق تعریف ابن الحاجب للحرف | taḥqīq-u ta‘rīf-i ibn-i ḥājib li-l-ḥarf(نحو)غایه البیان فی تحقیق الایمان | ġāyat-ul bayān fī taḥqīq-il īmān(کلام و اعتقادات)روح = تحقیق الروح | rūh = tahqīq-or rūh(فلسفه)

اشنوی ، محمود بن خداداد، ق 7 قمری
ošnavī, mahmūd ebn-e xodādād (- 13c)


تحقیق الضمیر | taḥqīq-uḍ ḍamīr(نحو)

حسینی میبدی ، علی بن محمد علی ، - 1313 قمری
hoseynī meybodī, ‘alī ebn-e mohammad ‘alī (-1896)