الدعوی (مسائل فی ) | ad-da‘wī (masā’il-un fī)(فقه)

محقق رودسری ، ابراهیم بن احمد، ق 14 قمری
mohaqqeq-e rūdsarī, ebrāhīm ebn-e ahmad (- 20c)


تحفه الاصحاب و نزهه ذوی الالباب | tuḥfat-ul aṣḥāb wa nuzhat-u ḏawi-l albāb(گوناگون)

شرجی ، شمس الدین بن محمد، ق 11 قمری
šarjī, šams-od-dīn ebn-e mohammad (-17c)


تنقیح المناظر لاولی (لذوی ) الابصار و البصائر | tanqīḥ-ul manāẓir li-uli-l (li-ḏawi-l) abṣār wa-l baṣā’ir(فیزیک)

فارسی ، حسن بن علی ، 668 - 718 ؟ قمری
fārsī, hasan ebn-e ‘alī (1270 - 1319)


عمده ذوی الهمم علی المحسبه فی علمی اللسان و القلم | ‘umdat-u ḏawi-l himam ‘ala-l maḥsaba fī ‘ilmay-il lisān wa-l qalam(نحو)

نجری ، علی بن محمد، - 812 قمری
najrī, ‘alī ebn-e mohammad (- 1410)


حکم الطلاق بدعوی الوکاله | ḥukm-uṭ ṭalāq bi-da‘wi-l wikāla(فقه)

میرزای قمی ، ابوالقاسم بن محمد حسن ، 1151 - 1231 قمری
mīrzā-ye qomī, ab-ol-qāsem ebn-e mohammad hasan (1739 - 1816)


حکم الطلاق بدعوی الوکاله | ḥukm-uṭ ṭalāq bi-da‘wi-l wikāla(فقه)

میرزای قمی ، ابوالقاسم بن محمد حسن ، 1151 - 1231 قمری
mīrzā-ye qomī, ab-ol-qāsem ebn-e mohammad hasan (1739 - 1816)


فتح الابواب بین ذوی الالباب و بین رب الارباب | fatḥ-ul abwāb bayn-a ḏawi-l albāb wa bayn-a rabb-ul arbāb(متفرقه)

ابن طاوس ، علی بن موسی ، 589 - 664 قمری
ebn-e tāvūs, ‘alī ebn-e mūsā (1194 - 1266)


اجوبه المسائل العکبریه = المسائل التلعکبریه = المسائل الحاجبیه | ajwibat-ul masā’il-il ‘ukbarīyya = al-masā’il-ut tal‘ukbarīyya = al-masā’il-ul ḥājibīyya(کلام و اعتقادات)

مفید، محمد بن محمد، 336 - 413 قمری
mofīd, mohammad ebn-e mohammad (948 - 1023)


اجوبه المسائل العکبریه = المسائل التلعکبریه = المسائل الحاجبیه | ajwibat-ul masā’il-il ‘ukbarīyya = al-masā’il-ut tal‘ukbarīyya = al-masā’il-ul ḥājibīyya(کلام و اعتقادات)

مفید، محمد بن محمد، 336 - 413 قمری
mofīd, mohammad ebn-e mohammad (948 - 1023)


المسائل المصریه = المسائل المصریات = جوابات المسائل المصریات | al-masā’il-ul miṣrīyya = al-masā’il-ul miṣrīyyāt = javābāt-ul masā’il-il miṣrīyyāt(فقه)

محقق حلی ، جعفر بن حسن ، 602 - 676 قمری
mohaqqeq-e hellī,ja‘far ebn-e hasan (1206 - 1278)

ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺍﺳﺖ ﺑﺮ ﭘﻨﺞ ﭘﺎﺳﺦ ﺍﺳﺘﺪﻻﻟﻲ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺆﺍﻟﮑﻪ ﺳﻴﺪ ﺷﺮﻳﻒ ﻧﺎﻣﻲ ﺍﺯ ﻣﺤﻘﻖ ﺣﻠﻲ ﭘﺮﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ: ۱. ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻻﻭﻝ ??