الدقائق المحکمه فی شرح المقدمه = شرح شیخ الاسلام | ad-daqā’iq-ul muḥkama fī š.-il muqaddama = š.-u šayx-ul-islām(تجوید)

انصاری ، زکریا بن محمد، 826؟ - 926 ؟ قمری
ansārī, zakarīyā ebn-e mohammad (1423 - 1520)


الدقائق المحکمه فی شرح المقدمه = شرح شیخ الاسلام | ad-daqā’iq-ul muḥkama fī š.-il muqaddama = š.-u šayx-ul-islām(تجوید)

انصاری ، زکریا بن محمد، 826؟ - 926 ؟ قمری
ansārī, zakarīyā ebn-e mohammad (1423 - 1520)


شرح شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام | š.-u šarāyi‘-il-islām fī masā’il-il-ḥalāl-i wa-l-ḥarām(فقه)

کاشف الغطاء، مهدی آل شیخ جعفر
kāšef-ol-qetā’, mahdī āl-e šayx ja‘far


کنز الدقائق و بحر الغرائب = کنز الحقائق و بحر الدقائق | kanz-ud daqā’iq wa baḥr-ul ġarā’ib = kanz-ul ḥaqā’iq wa baḥr-ud daqā’iq(تفسیر)

قمی مشهدی ، محمد بن محمد رضا، - 1107 قمری
qomī mašhadī, mohammad ebn-e mohammad rezā(- 1696)


کنز الدقائق و بحر الغرائب = کنز الحقائق و بحر الدقائق | kanz-ud daqā’iq wa baḥr-ul ġarā’ib = kanz-ul ḥaqā’iq wa baḥr-ud daqā’iq(تفسیر)

قمی مشهدی ، محمد بن محمد رضا، - 1107 قمری
qomī mašhadī, mohammad ebn-e mohammad rezā(- 1696)


شرح المقدمه | š.-ul-muqaddama(نحو)شرح المقدمه فی المنطق | š.-ul-muqaddama fi-l-manṭiq(منطق)

بندی ، علی بن محمد
bandī, ‘alī ebn-e mohammad


التقدمه فی شرح المقدمه | at-taqdima fī š.-il muqaddama(فقه)

کنجانی ، جبریل بن حسن ، - 752 قمری
konjānī, jebreīl ebn-e hasan (- 1352)


المقدمه فی اجماعیات القراء السبعه | al-muqaddama fī ijmā‘īyāt-il qurrā’-is sab‘a(قرائت)

حریری ، کمال بن سلیمان
harīrī, kamāl ebn-e soleymān


کنز الدقائق | kanz-ud daqā’iq(فقه)

نسفی ، عبداالله بن احمد، - 710 قمری
nasafī, ‘abd-ol-lāh ebn-e ahmad(- 1311)