معنی المولی = شرح حدیث «من کنت مولاه فعلی مولاه » | ma‘na-l mawlā = šarh-u ḥadīṯ-i «man kunt-u mawlā-h fa-‘alī-yun mawlā-h»(شرح حدیث)

ابوجعفر محمد بن موسی
abūja‘far mohammad ebn-e mūsā


مسند موسی بن جعفر (ع ) | musnad-u mūsā ibn-i ja‘far(حدیث)

موسی بن جعفر (ع )، امام هفتم ، 128 - 183 قمری
mūsā ebn-e ja‘far, emām-e haftom (747 - 800)

ﻣﻘﺪﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﻮﺳﻲ ﻛﺎﻇﻢ (ﻉ) ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺭﻭﺍﻳﺖ ﺍﺑﻮﺑﻜﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺷﺎﻓﻌﻲ ( - ۳۵۴ﻕ) ﺑﻪ ﻧﻘﻞ

مناجات حضرت موسی (ع ) | monājāt-e hazrat-e mūsā(حدیث)مفتاح البیان | meftāh-ol bayān(اخلاق)

قاجار، علی بن موسی ، ق 14 قمری
qājār, ‘alī ebn-e mūsā(- 20c)


نجات السالکین | nejāt-os sālekīn(لغت)

تهرانی ، موسی ، ق 13 قمری
tehrānī,mūsā(- 19c)


شرح نود و نه نام | š.-e navad va noh nām(اسماء االله)

علی بن موسی (ع )، امام هشتم ، 153 - 203 قمری
‘alī ebn-e mūsā, emām-e haštom (771 - 819)


جفر کبیر | jafr-e kabīr(جفر)

علی بن موسی (ع )، امام هشتم ، 153 - 203 قمری
‘alī ebn-e mūsā, emām-e haštom (771 - 819)


احادیث | aḥādīṯ(حدیث)

علی بن موسی (ع )، امام هشتم ، 153 - 203 قمری
‘alī ebn-e mūsā, emām-e haštom (771 - 819)


افتتاحیه | eftetāhīye(عرفان و تصوف ، دعا)

عراقی ، محمد بن موسی ، - 1313 قمری
‘erāqī, mohammad ebn-e mūsā (-1896)


افتتاحیه | eftetāhīye(عرفان و تصوف ، دعا)

عراقی ، محمد بن موسی ، - 1313 قمری
‘erāqī, mohammad ebn-e mūsā (-1896)