رباعیات ابوسعید | robā‘īyyāt-e abū-sa‘īd(شعر)

ابوسعید ابوالخیر، 357 - 440 قمری
abū-sa‘īd-e ab-ol-xayr (969 - 1049)


رباعیات ابوسعید | robā‘īyyāt-e abū-sa‘īd(شعر)

ابوسعید ابوالخیر، 357 - 440 قمری
abū-sa‘īd-e ab-ol-xayr (969 - 1049)


مقامات صوفیان = چهل مقام صوفیان | maqāmāt-e sūfīyān = čehel maqām-e sūfīyān(عرفان و تصوف)

ابوسعید ابوالخیر، 357 - 440 قمری
abū-sa‘īd-e ab-ol-xayr (969 - 1049)


سلاسل القرار فی عقد (تقیید) الغرار | salāsil-ul qarār fī ‘aqd (taqyīd)-il ġarār(کیمیا)

کورانی ، صلاح الدین بن محمد، - 1049
kūrānī, salāh-od-dīn ebn-e mohammad (- 1049)


شرح رباعی ابوسعید ابوالخیر | š.e robā‘ī abū sa‘īd-e ab-ol-xayr(عرفان و تصوف)فوائد رباعیات ابوسعید ابوالخیر | favā’ed-e robā‘īyyāt-e abū-sa‘īd ab-ol-xayr(متفرقه)خیر التجارب | xayr-ot tajārob(طب)

تبریزی ، محمد کاظم ، ق 12 قمری
tabrīzī, mohammad kāzem (- 18c)


منشور رمز لابی الخیر سلامه | manšūr-un ramz li-abi-l-xayr salāma(نامه نگاری)نهایه السول و الامل فی مولد خیر من جل و رجل | nihāyat-us su’l wa-l amal fī mawlid-i xayr-in min jul wa rajul(تاریخ پیامبراکرم (ص ))نهایه السول و الامل فی مولد خیر من جل و رجل | nihāyat-us su’l wa-l amal fī mawlid-i xayr-in min jul wa rajul(تاریخ پیامبراکرم (ص ))