معرفه الصحابه | ma‘refa-toṣṣaḥāba(رجال)

ابونعیم ، احمد بن عبداالله، 336؟ - 430 قمری
abū-na‘īm, ahmad ebn-e ‘abd-ol-lāh (948 - 1039)


دلائل النبوه | dalā’il-un nubuwwa(تاریخ معصومین)

ابونعیم ، احمد بن عبداالله، 336؟ - 430 قمری
abū-na‘īm, ahmad ebn-e ‘abd-ol-lāh (948 - 1039)


الفتن و الملاحم | al-fitan wa-l malāḥim(حدیث)

مروزی ، نعیم بن حماد، - 229 قمری
marvzī, na‘īm ebn-e hammād (- 845)


منهاج الولایه در شرح نهج البلاغه | menhāj-ol velāya dar š.-e nahj-ol-balāqa(شرح حدیث)

صوفی تبریزی ، عبدالباقی ، - 1039 قمری
sūfī-ye tabrīzī, ‘abd-ol-bāqī(- 1630)


استدلالیه | estedlālīye(شعر، بهائیت)

نعیم سدهی ، محمد، 1272 - 1334 قمری
na‘īm-e sadehī, mohammad (1856 - 1916)


معادن الحکمه فی مکاتیب الائمه | ma‘ādin-ul ḥikma fī makātīb-il a’imma(حدیث)

علم الهدی ، محمد بن محسن ، 1039 - 1115 قمری
‘alam-ol-hodā, mohammad ebn-e mohsen (1630- 1704)


معادن الحکمه فی مکاتیب الائمه | ma‘ādin-ul ḥikma fī makātīb-il a’imma(حدیث)

علم الهدی ، محمد بن محسن ، 1039 - 1115 قمری
‘alam-ol-hodā, mohammad ebn-e mohsen (1630- 1704)


تحفه الابرار = معرفه اصول الدین | tohfat-ol abrār = ma‘refat-e osūl-ed dīn(کلام و اعتقادات)

علم الهدی ، محمد بن محسن ، 1039 - 1115 قمری
‘alam-ol-hodā, mohammad ebn-e mohsen (1630-1704)


نضد الایضاح فی ترتیب ایضاح الاشتباه | na۳d-ul ī۳āḥ fī tartīb-i ī۳āḥ-il ištibāh(رجال)

علم الهدی ، محمد بن محسن ، 1039 - 1115 قمری
‘alam-ol-hodā, mohammad ebn-e mohsen (1630- 1704)


وصف العلماء = فضایل العلماء | vasf-ol ‘olamā’ = fazāyel-ol ‘olamā’(اخلاق)

علم الهدی ، محمد بن محسن ، 1039 - 1115 قمری
‘alam-ol-hodā, mohammad ebn-e mohsen (1630 - 1704)