الرق المنشور فی معراج نبینا المنصور | ar-raqq-ul manšūr fī mi‘rāj-i nabīyyina-l manṣūr(کلام و اعتقادات)

کشفی ، جعفر بن ابی اسحاق ، 1189 - 1267 قمری
kašfī, ja‘far ebn-e abī-eshāq (1775 - 1851)


الرق المنشور فی معراج نبینا المنصور | ar-raqq-ul manšūr fī mi‘rāj-i nabīyyina-l manṣūr(کلام و اعتقادات)

کشفی ، جعفر بن ابی اسحاق ، 1189 - 1267 قمری
kašfī, ja‘far ebn-e abī-eshāq (1775 - 1851)


الرق المنشور فی معراج نبینا المنصور | ar-raqq-ul manšūr fī mi‘rāj-i nabīyyina-l manṣūr(کلام و اعتقادات)

کشفی ، جعفر بن ابی اسحاق ، 1189 - 1267 قمری
kašfī, ja‘far ebn-e abī-eshāq (1775 - 1851)


درر البحور و قلائد النحور فی امتداح الملک المنصور = درر البحور فی مدایح الملک المنصور | durar-ul buḥūr wa qalā’id-un nuḥūr fī imtidāḥ-il malik- il manṣūr = durar-ul buḥūr fī madāyiḥ-il malik-il manṣūr(شعر)

صفی الدین حلی ، عبدالعزیز بن سرایا، 677 - 750 قمری
safī-yod-dīn-e hellī, ‘abd-ol-‘azīz ebn-e sarāyā (1279 - 1350)


منشور الی آل عبد االله | manšūr-un ilā āl-i ‘abd-ul-lāh(نامه نگاری)منشور الغیبه | manšūr-ul ġayba(نامه نگاری)منشور نصر بن فتوح | manšūr-e nasr ebn-e fotūh(نامه نگاری)منشور الی جماعه ابی تراب | manšūr-un ilā jamā‘a abi turāb(نامه نگاری)اسرار مفاتیح | asrār-e mafātīh(رمل)

نیشابوری ، ابومنصور محمد، ق 7 قمری
neyšābūrī, abū-mansūr mohammad (- 13c)


دلیل الهدی | dalīl-ul hudā(کلام و اعتقادات)

ابوعلی بن محمد منصور
abū-‘alī ebn-e mohammad mansūr